ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม

ฝึกอบรม พระภิกษุสามเณร วัดกิตติสังฆาราม

พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ณ วัดกิตติสังฆาราม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกิตติสังฆาราม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดใต้

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่วัดลัฏฐิวราราม (วัดใต้)

สร้างภูมิคุ้มใจ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

สร้างภูมิคุ้มใจ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ
สร้างภูมิคุ้มใจ โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

สมาคมธรรมศาสตร์ภูเก็ต นิตยสารสะพานหิน และโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)

นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับวัดนาคารม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม บ้านทุ่งคา-ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ประจำปี 58

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ
เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16, 17 และ 18ประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของพระวินยาธิการในการ ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสื่อมเสีย

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ภาค  16, 17 และ 18 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต MOU มอบงบประมาณแก่คณะกรรมการอิสลาม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงอุดหนุนงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต