มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตลงนาม MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร. ประพรศรี นรินทร์รักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ตรงกันที่จะมีความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติงาน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ

หน่วยงานทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและองค์กรชุมชนต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการในการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ด้านการให้บริการสุขภาพ ด้านวิชาการ การวินัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลาการ นักศึกษา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมรายสัปดาห์ สนุกคิด-สนุกเล่น โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน)

เปิดโลกจินตนาการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ด้วยการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษสี ณ ห้องสมุด CIC ชั้น 2

“ทีมผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต” แจงวิสัยทัศน์ เน้นพัฒนานักศึกษา เพิ่มงานบริการท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน

ศูนย์ CIC ภูเก็ต ต้อนรับคณะสภาเด็กและเยาวชนกระบี่ และ คณะหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต(สะพานหิน) ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 19 มี.ค. 61 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว จัดงานนิทรรศการรำลึก 100 ปีบางเหนียว

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14