อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายราชสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมบันทึกเทปภาพประวัติศาสต์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภูเก็ต เพื่อนำเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจต่อไป โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการให้เงินสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) ครั้งที่ 1 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) ในครั้งนี้ มีกาบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) โครงการรประเทศไทยไร้ขยะ” โดย นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต บรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดภูเก็ต” โดย นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บรรยาย หัวข้อ “บทบาททของแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง” โดย นายฐิติ สาวิสัย วิทยากรครูภูมิปัญญาไทยสิ่งแวดล้อม และแบ่งกลุ่มย่อย “วางแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตไร้ขยะ ต่อเนื่อง ตลอดปี งบประมาณ 2560”

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต คนใหม่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่พระกับอ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่พระกับอ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2559

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมขบวนแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ตกับอ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยได้ขับรถสามล้อแจกไอติมหรือ “แก็ดเหล็ง” ให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนตลอดเส้นทาง เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีรับพระในวันนี้ด้วย

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการบริหารจัดการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเยี่ยมชมการบริหารจัดการสาธารณสุขตามหลักการ Outsource ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อศึกษาพิจารณาโครงการผังแม่บท ระบบเมืองจำลองสามมิติ (3D City Models Project) เพื่อยกระดับของการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ คือ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่พระกับศาลเจ้ากวนเต้กุ้น

อบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่พระกับศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ) เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมขบวนแห่พระกับศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ) เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 โดยเริ่มขบวนตั้งแต่ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ) บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว ออกสู่ถนนเทพกระษัตรี กลับไปยังชุมชนบางเหนียว และมาสิ้นสุดขบวนที่ศาลเจ้ากวนเต้กุ้น