อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)

นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน ประจำปี 2558 โดยจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลศรีสุนทร และวัดเทพวนาราม ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-5 พฤษภาคม 2558 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์ และส่วนราชการต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดถึงให้เห็นคุณค่า วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมยินดี ในความพร้อมเพรียงของทุกท่านที่ตั้งใจร่วมกันทำสิ่งที่ดีงาม คือ การร่วมจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรม ประเพณีของคนไทย เพราะว่าการได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างกุศลอันสูงส่ง ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีทดแทนบุญคุณพ่อแม่ การบวชเรียนเชื่อกันว่าทำให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ และการที่ลูกได้ศึกษาหลักธรรม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม พ่อแม่ก็ชื่นใจ เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ได้เผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ และช่วยให้สังคมมีความสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีด้วย

ในการบรรพชาฯ ครั้งนี้ แม้ใช้เวลาไม่มากนัก แต่ถือว่าทุกท่านได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างหลักคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป โดยเฉพาะสภาพสังคมปัจจุบันบางครั้งมีความล่อแหลมต่อลูกหลาน ดังนั้น จึงต้องช่วยกันดูแล และป้องกัน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองทุกท่านและพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ดำเนินการบรรพชาครั้งนี้ และขอให้การดำเนินโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ประจำปี 2558 บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ” ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826210004120662.1073741891.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.