ฝึกอบรม พระภิกษุสามเณร วัดกิตติสังฆาราม

ฝึกอบรม พระภิกษุสามเณร วัดกิตติสังฆาราม

พัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณร ณ วัดกิตติสังฆาราม
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกิตติสังฆาราม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 ณ วัดกิตติสังฆาราม ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรนและวัดกิตติสังฆาราม จัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม รับการปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ตลอดจนให้เห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวัดต่างๆ จัดโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 นี้ มีวัดเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ซึ่งวัดกิตติสังฆาราม เป็นวัดหนึ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.829335057141490.1073741907.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.