อบจ.ภูเก็ต MOU มอบงบประมาณแก่คณะกรรมการอิสลาม

อบจ.ภูเก็ต MOU มอบงบประมาณแก่คณะกรรมการอิสลาม

อบจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงอุดหนุนงบประมาณ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และนายปริญญา ประหยัดทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรประชาชน ประจำปี 2558 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต โดยมี

นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต
นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต
นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต
นายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนอิสลามในจังหวัดภูเก็ต และโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต

สำหรับระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในความตามข้อ 6 ก่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 คน ว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

โดยในส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนอิสลามในจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีการเรียนการสอนภาษามลายู อาหรับ อังกฤษ ในมัสยิดต่างๆ ทั้งจังหวัดภูเก็ต จำนวน 57 มัสยิด ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 งบประมาณ 2,850,000 บาท รับผิดชอบโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ส่วนโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมการอ่านตัมมัตอัล-กุรอาน และแข่งขันการอ่านตัมมัต-อัลกุรอาน ดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2558 งบประมาณ 800,000 บาท รับผิดชอบโครงการโดย สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.