การประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

1 ธันวาคม 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย จัดเวทีการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ต แบบยั่งยืน เพื่ออนาคต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ในวาระโอกาสนี้ ทางนายมาร์ค พรอคช์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนและการพัฒนาภาครัฐวิสาหกิจ การค้าการลงทุน และนวัตกรรม การออกแบบ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย และ พิธีคำกล่าวต้อนรับโดย นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย จัดเวทีการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ตแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย พร้อมด้วย นายมาร์ค พรอคช์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนและการพัฒนาภาครัฐวิสาหกิจ การค้าการลงทุน และนวัตกรรม การออกแบบ ต้อนรับ นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับ สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย จัดเวทีการประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ตแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
นายมาร์ค พรอคช์ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนและการพัฒนาภาครัฐวิสาหกิจ การค้าการลงทุน และนวัตกรรม การออกแบบ และ นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย พร้อมด้วย นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมเปิดงาน การประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบของภาคธุรกิจสำหรับการจัดการน้ำในรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ตแบบยั่งยืนเพื่ออนาคต

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ จากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ (เช่น กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ผู้แทนจากโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะภูเก็ต ผู้แทนจากบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต

การขาดแคลนน้ำกำลังจะเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกภายในทศวรรตนี้ และอาจถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบสำคัญอันดับ 3 ของโลกตามรายงานเวทีเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน้ำจะถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิต แต่ทรัพยากรน้ำก็ยังคงถูกใช้อย่างไม่เห็นคุณค่า ในราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็น และใช้อย่างเกินกำลัง ผลที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำบาดาลอันเป็นแหล่งน้ำจืดหลักของประชากรโลก ได้ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วเกินอัตราการทดแทนใหม่ การเพิ่มจำนวนประชากรโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงภายในปี 2593

การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งการสร้างงานและแหล่งรายได้หลักในระบบเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ตามรายงานจากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก ระบุว่า การเดินทางและการท่องเที่ยว คิดเป็น ร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของการจ้างงานในภูมิภาค ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง 300 ล้านคนในปี 2559 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 455 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าในปี 2570 จำนวนนักท่องเที่ยวอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 549 ล้านคน คิดเป็นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2559

การเปิดเวทีประชุมในครั้งได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการน้ำและน้ำเสียและนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แบ่งปันวิธีการลดการใช้น้ำในโรงแรมทั้งที่จากแหล่งกำเนิดและการบำบัดน้ำเสียที่ดีขึ้น และยังได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำเสียในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลักดันและวางแผนการจัดการน้ำและน้ำเสียให้ดีขึ้นแบบยั่งยืนในอนาคต

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือแมริออท อินเตอร์ชั่นเนล ในภูเก็ต มอบใบประกาศเกียรติคุณและจัดงานเฉลิมฉลองให้กับ 71 พนักงาน

27 พฤศจิกายน 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับ โรงแรมในเครือแมริออทฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช และ แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อมอบเกียรติบัตรและจัดงานเฉลิมฉลองให้กับพนักงานที่ทำงานร่วมกับองค์กรมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 71 ท่าน ที่ครบรอบอายุการทำงานตั้งแต่ระยะ 5, 10, 15, 20 และ 25 ปี โดยพิธีและงานเฉลิมฉลองจัดขึ้น ณ ห้องไม้ขาวบอลลูม ของโ รงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

โดยภายในค่ำคืนของงานดังกล่าว นายเทรเวอร์ เมย์ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลินบีช บุคลากรที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานและอนาคตที่ก้าวหน้าเติบโตในการทำงานร่วมกับองค์กรแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มาอย่างยาวนานถึง 25 ปีและจะยังคงทำงานร่วมกับองค์กรแมริออทฯ ต่อไป

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับพนักงานทั้ง 28 ท่าน ที่ทำงานกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ครบรอบ 5 ปี
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับพนักงานทั้ง 14 ท่าน ที่ทำงานกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ครบรอบ 10 ปี
นาง ลิชเบท เอสคอร์ซ่า(ลำดับที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และนาย อนันต์ชัย เลิศวัฒิพงศ์ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแห่งภาคพื้นเอเชียไม่รวมประเทศจีน ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงาน นาย ธวัชชัย เวชประสิทธิ์
(ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ผู้ดูแลการต้อนรับแขกที่สนามบิน และ นาย วรเวช ศรีวิชิต (ลำดับที่ 2 จากขวา) ฝ่ายดูแลความปลอดภัย ผู้ซึ่งทำงานร่วมกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ครบรอบ 15 ปี

นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า ทุก ๆ ปี ทางโรงแรมในเครือแมริออทฯ จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเพื่อนพนักงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญขององค์กรที่ได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานกับองค์กรและให้บริการแขกผู้เข้าพักเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีพิเศษที่ทางโรงแรมในเครือแมริออทฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 6 แห่ง ได้ร่วมมือกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้กับพนักงานของเราร่วมกัน กระผมเชื่อว่าจะมีเพื่อนพนักงานเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการทำงานกับองค์กรเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่ 5 จนถึง 25 ปี มากยิ่ง ๆ ขึ้นในปีถัด ๆ ไป อันเนื่องจากความสำเร็จจากการรวมองค์กรโรงแรมในเครือสตาร์วูดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแมริออทฯ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยเราทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรไปในทิศทางเดียวกันภายใต้แนวคิด ของ Bridging Culture and Inspiring Discovery Around The World (BRIDGE) ที่จะมุ่งมั่นในการให้บริการกับลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม และดูแลเพื่อนร่วมกันด้วยกันเป็นอย่างดีเลิศ ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารจากองค์กรแมริออทฯ กระผมขอใช้วาระโอกาสพิเศษนี้ กล่าวแสดงความซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่มุ่งมั่น อุตสาหะ และทุ่มเทในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการครบรอบ 5, 10,15, 20 และ 25 ปี ทุกท่านถือเป็นส่วนสำคัญและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จเฉกเช่นทุกวันนี้

โดยในปี พ.ศ 2560 นี้ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มีบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในสายงานร่วมงานกับองค์กรในแต่ละแผนกต่าง ๆ ภายในโรงแรมมากมาย ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 856 พนักงานมีความมุ่งมั่นและทำหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ส่วนการตลาดและการขาย การบริการดูแลต้อนรับ ห้องพัก ครัว อาหารและเครื่องดื่ม สันทนาการ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง ทั้งส่วนบริการด้านหน้าและส่วนสำนักงานบริหารทุกคน บุคลากรเหล่านี้คือบุคคลที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษและความประทับใจตราบนานเท่านานให้กับลูกค้า ทางโรงแรมฯ จึงขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะดูแลเพื่อนร่วมงานของเราให้ดีต่อไป เพราะเราเชื่อในค่านิยมของ แมริออท ที่ว่า “ดูแลเพื่อนร่วมงานของเราให้มีความสุข และเขาจะดูแลแขกของเราได้เป็นอย่างดีเยี่ยม กล่าวโดย คุณ ขนิษฐนี แก่นธนิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุม ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

23 พฤศจิกายน 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
ในวาระโอกาสนี้ ทางพล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม และ นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ พิธีคำกล่าวต้อนรับโดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ กล่าวถึงความเป็นมาของการประชุมโดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีตัวแทนระดับผู้บริหารและตัวแทนจากองค์กรหน่วยงานทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 300 ท่าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุม ระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เจ้าภาพการจัดการประชุมระดับอาเซียนและประธานในพิธีการเปิดงาน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุม ระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ตัวแทน สมาชิก องค์กรและหน่วยงานทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน

พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขยะทะเล กลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ที่องค์การสหประชาชาติกำลังให้ความสำคัญ เพราะได้กำหนดให้การจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากทะเลทั่วโลกเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่มนุษย์ใช้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ส่งผลถึงปัญหาในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับขยะที่ล่องลอยจากแผ่นดินออกสู่ทะเล และจากฝั่งออกสู่ท้องทะเล รวมทั้งกิจกรรมในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกได้สร้างปัญหามากมาย ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ เช่น แห อวน หรือซากสิ่งของ เป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ โดยทำให้แนวปะการังและพื้นท้องทะเลเสื่อมโทรม ทำลายทัศนียภาพของชายหาด ส่งผลต่อการประมงและการท่องเที่ยวของหลายประเทศ

พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขยะทะเลที่ย่อยสลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ จนมองแทบไม่เห็นหรือที่เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” ได้ผ่านเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารสัตว์ในทะเลและผ่านจากอาหารทะเลสู่มนุษย์ ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาว การแก้ปัญหาขยะทะเลจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้คิดริเริ่มที่จะแก้ปัญหา ขยะทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ประเทศในอาเซียนต่าง ๆ กำลังประสบปัญหาและเผชิญกับความท้าทายร่วมกันจึงได้หารือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนในการริเริ่มสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดการประชุมระดับอาเซียนในครั้งนี้ โดยกระทรวงทรัพยากรฯ มอบหมายให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ

การจัดการประชุมอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศอาเซียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาขยะทะเลเพื่อเป็นกรอบในการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน เพราะขณะนี้ หลาย ๆ ประเทศได้ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะทะเล สำหรับประเทศไทย จากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเลพบว่า ร้อยละ 80 ของขยะทะเลมาจากบนบก ส่วนขยะจากกิจกรรมทางทะเล มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้น การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

พล.อ. สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาขยะ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยเน้นจัดการ ขยะตกค้าง 30 ล้านตันให้หมดไป และจัดการขยะใหม่ ปีละ 27 ล้านตัน ต้องลดที่ต้นทาง นำมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ในปี 261 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3Rs Forum ในกลุ่มประเทศเอเชีย – แปซิฟิก รวมทั้งการออกกฎหมายและการสร้างวินัยคนในชาติ ขณะที่ กระทรวงทรัพยากรฯ ยังร่วมมือกับทุกภาคและภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก ผลักดันการขับเคลื่อนแผนการจัดการพลาสติก ขยะพลาสติก โดยเน้นหลักการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก รีไซเคิ้ลพลาสติก นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาคเอกชนที่ผลิตน้ำดื่ม การลดและเลิกใช้ cap seal หรือพลาสติกที่หุ้มฝาขวด โดยข้อมูลในปี 2559 พบว่ามีน้ำดื่มที่ใช้ cap seal ถึง 2,600 ล้านขวด/ชิ้น

พล.อ. สุรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเรื่องขยะทะเล กระทรวงทรัพยากรฯ กำหนดให้เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งปลอดจากถุงพลาสติก และเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ได้เริ่มโครงการนำร่องกับหน่วยงานใน 15 จังหวัดชายฝั่งทะเล กำหนดพื้นที่ชายหาด 24 แห่ง ให้เป็นชายหาดปลอดจากการสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่และอื่น ๆ

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เชื่อว่าจะได้ผลตามที่กำหนดไว้และจะยกระดับการและช่องทาง การติดต่อของแต่ละประเทศที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะทะเล ซึ่งในส่วนของประเทศไทย นอกจากชายหาด 24 แห่งปลอดขยะ ยังมีโครงการลดขยะบนเกาะไข่ จ.พังงา โครงการประชารัฐขจัดขยะทะเล และที่ได้เริ่มใหม่คือการสำรวจตลาด ร้านค้า และบ้านเรือนประชาชนรอบชายฝั่งใน 23 จังหวัดชายทะเล คาดว่าไม่เกิน 3 เดือน จะสามารถสรุปได้ว่า ในแต่ละพื้นที่มีจำนวนตลาดร้านค้าและบ้านเรือนประชาชนกี่แห่ง เพื่อขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนภาชนะใส่อาหารเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุด

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์และส่งท้ายปี 2560 ณ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

21 พฤศจิกายน 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สถานที่สุดวิเศษเหมาะสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดคริสมาสต์และต้อนรับปีใหม่ กับครอบครัวและคุณที่คุณรัก เพลิดเพลินไปกับรายการอาหารหลากหลาย โปรโมชั่นจากร้านอาหารภายในโรงแรม ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 -31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

 • 24 ธันวาคม 2560: คริสมาสต์ อีฟ บาบีคิว บุฟเฟ่ต์ (Christmas Eve’s Buffet Dinner) ณ เอ้าท์ ออฟ เดอะ บูล ดิ้งส์ บาร์ อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารนานาชาติ กลิ่นอายของเทศกาลเฉลิมฉลองคริสมาสต์ริมทะเล เพลิดเพลินไปกับการแสดงของคณะประสานเสียงขับกล่อมเพลงคริสมาสต์ และวงดนตรีแสดงสด ตั้งแต่เวลา 18.30 – 23.00 น. ราคา 3,400++ บาท ต่อท่าน
 • 25 ธันวาคม 2560: บุฟเฟ่ต์บรั้นต์ อาหารกลางวัน (Christmas Brunch) ณ ห้องอาหารอันดามัน กริลล์ เมนูอาหารนานาชาติ บรรยากาศริมทะเล ระหว่างเวลา 11.00 – 15.00 น. ราคา 1,600++ บาทต่อท่าน เมนูอาหารไฮท์ไลท์ อาทิเช่น หอยนางรมทั้งในและต่างประเทศกับเครื่องเขียงสูตรเด็ดที่มีให้เลือกถึง 4 ชนิด ธันดูรี่ ปลากระพง ทิกก้า หรือปลากระพงย่างหมักเครื่องเทศสไตล์อินเดีย เนื้อสตูหัวไหล่เสริฟพร้อมผัก และเมนูอาหารคริสมาสต์อีกมากมาย
 • 25 ธันวาคม 2560: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำวันคริสมาสต์ (JW Traditional Christmas Buffet Dinner) ณ ห้องอาหาร แมริออท คาเฟ่ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.30 – 23.00 น. ราคา 3,200++ บาทต่อท่าน เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดจากทุกห้องอาหารในโรงแรม อาทิเช่น เมนูซูชิโรลหน้าต่าง ๆ พลาต้าหลากหลายชนิด เมนูอาหารไทยพื้นเมือง เมนูออเดริฟเย็นและร้อน
 • 25 ธันวาคม 2560: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำสไตล์บาร์บีคิวริมชายหาด (Beach BBQ Buffet Dinner) ตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.00 น.) ราคา 3,200++ บาทต่อท่าน อิ่มเอมไปกับบุฟเฟ่ต์เมนูอาหารนานาชาติ สไตล์ปิ้งย่าง เนื้อคุณภาพนำเข้าและอาหารทะเลสด ๆ ปรุงแต่งเป็นเมนูหลากหลาย ชมพระอาทิตย์ตกและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศโรแมนติกริมทะเล ณ บริเวณริมชายหาดไม้ขาว ของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • 25 ธันวาคม 2560: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำวันคริสมาสต์ (Mai Khao Festive Christmas Buffet Dinner) ณ ห้องอาหารเซ็ท (Zest) โรงแรมแมริออท เวเคชั่น คลับ – หาดไม้ขาว ตั้งแต่เวลา 18.30 – 23.00 น. ราคา 2,000 บาทต่อท่าน บุฟเฟ่ต์เมนูอาหารนานาชาติ เฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์แบบบรรยากาศอบอุ่นภายในครอบครัว เมนูอาหารสุดพิเศษ ไก่งวงอบพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด เนื้อซี่โครงอบราสซอส เมนูอาหารจานร้อน และมุมของหวานเทศกาลเฉลิมฉลอง
 • 31 ธันวาคม 2560: บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำ ร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (Mai Khao Countdown Event) ณ ห้องอาหารเซ็ท (Zest) โรงแรมแมริออท เวเคชั่น คลับ – หาดไม้ขาว ตั้งแต่เวลา 19.00 เป็นต้นไป ราคา 4,000 บาทต่อท่าน
 • 31 ธันวาคม 2560: ( New Year Eve Buffet Dinner) เมนูอาหารนานาชาติ ณ ห้องอาหารแมริออท คาเฟ่ ระหว่างเวลา 18.30 – 23.00 น. ราคา 5,000++ บาท ต่อท่าน เมนูสุดพิเศษส่งท้ายปีอย่างสุดหรู ช่วงเวลาสำคัญกับคนในครอบครัว อบอวลด้วยบรรยากาศการต้อนรับปีใหม่ เมนูแนะนำ กุ้งล้อบสเตอร์ เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่าง เนื้อลูกวัวตุ๋นราดซอสแอปริคอทและส้ม ไก่กูลาซครีมซอส และเมนูอาหารอีกมากมาย เฉลิมฉลองคืนสุดท้ายแห่งปีระกา 2560 และต้อนรับปีจอ 2561 พร้อมครอบครัวและคนรัก
 • 31 ธันวาคม 2560: ( JW Signature New Year’s Eve Gala Dinner) ณ ลานสนามหญ้าติดชายหาดของร้าน Out of The Blue Drink เริ่มเวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป ราคา 8,500++ บาท ต่อท่าน เฉลิมฉลองคืนสุดท้ายแห่งปีระกา และต้อนรับปีจอ พร้อมครอบครัวและคนรัก ด้วยคืนแห่งความทรงจำที่ไม่เหมือนใคร อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ การแสดงโชว์ไฟและกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัล ดีเจรับเชิญ และวงดนตรีเล่นสด “Ignite U.K.” ส่งตรงจากเกาะอังกฤษ เพื่องานส่งท้ายปีของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เท่านั้น

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง ติดต่อฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ที่ โทร. +66 (0)76 338 000 อีเมล์ fbdiningexperience@marriotthotels.com
  www.jwmarriottphuketresort.com

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

ภูเก็ต, ประเทศไทย, 31 ตุลาคม 2560 – โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา แปลงโฉมโรงแรม จัดงานคืนหลอนวันฮาโลวีน ภายใต้ตรีมงาน โรงเรียนเวทมนต์ โดยครอบครัวของแขกผู้เข้าพักและเด็ก ๆ ภายในโรงแรมได้ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ที่ได้จัดขึ้นโดยมีงานสันทนาการของโรงแรมอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทริกออร์ทรีต(Trick or Treat) ตามห้องพักแขกและรอบบริเวณพื้นที่ภายในโรงแรม กิจกรรมเรียนรู้เวทย์มนต์คาถา บ้านผีสิง และ อิ่มอร่อยไปกับอาหารค่ำ ภายใต้คอนเซ็บต์วันฮาโลวีน ณ ห้องอาหาร แมริออท คาเฟ่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมคืนหลอนโรงเรียนสอนเวทย์มนต์ เทศกาลวันฮาโลวีน 2560

“วิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวครั้งที่ 13” ณ ประตูเมืองภูเก็ต

ภูเก็ต, ประเทศไทย, 8 ตุลาคม 2560 – มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ร่วมกับพันธมิตร หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลระดมทุนเพื่อหารายได้เข้าสู่มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว “งานวิ่งสนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13” วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ประตูเมืองภูเก็ต โดยมีนายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น และวิ่งครอบครัว ทั้ง 3,200 คน ในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้

ประธานในพิธีเปิดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง พร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหคและนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอุทิศ ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ร่วมเป็นกดแตรปล่อยตัวนักกีฬา

โดยอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงาน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนักวิ่ง ร่วมยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อยถวายอาลับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ร่วมกัน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ธ ผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำหรับการวิ่งมินิมาราธอนแบบระยะ 10.2 กม วิ่งสุขภาพ 5.3 กม และวิ่งครอบครัว 2.5 กม. โดยการวิ่งในระยะ 10.2 กม. นักวิ่งได้ทำการวิ่งไป-กลับข้ามระหว่างสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานรักสารสินจากจังหวัดภูเก็ตข้ามไปยังฝั่งจังหวัดพังงา ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในชุมชน

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลสำหรับ รางวัลชมรมหรือหน่วยงานที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ต โรงแรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด โรงแรม อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต นักวิ่งที่มีอายุมากที่สุดคือ มิโนเรต ฟรานซ์คออีส อายุ 73 ปี และนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุดคือ ด.ญ. ปัญฑารีย์ แก้วนิล อายุ 2 ขวบ

รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ จะเป็นเงินทุนในการสนับสนุน มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว หรือที่ศูนย์อนุบาล ดูแล และรักษาเต่าพิการและบาดเจ็บทางทะเล โดยปัจจุบันมีเต่าทะเลในการดูแล อยู่ด้วยกัน 5 ตัว เนื่องจากการพิการและบาดเจ็บ เต่าทั้ง 3 จึงไม่สามารถใช้ชีวิตปกติในท้องทะเลได้ อีกทั้งทางมูลนิธิจะนำเงินรายได้ในครั้งนี้ ใช้ในการซ่อมแซมจัดทำหลังคาใหม่สำหรับบ่อดูแลเต่าทะเล ซึ่งมีสภาพชำรุดอันเนื่องมาจากพายุและฝนที่ตกหนักตลอดหลายเดือนต่อเนื่อง

บุคคลในภาพเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
ลำดับที่ 1 นาย อุทิศ ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
ลำดับที่ 2 นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
ลำดับที่ 3 นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 4 นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 5 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 6 นางลีดี ศรีวิหค
ลำดับที่ 7 นางสาวบุษยา ใจเปี่ยม หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 8 นายฌอน แพนตัน ประธานร่วมและผู้อำนวยการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สภาธุรกิจทั่วโลกแมริออท ประเทศไทย
ลำดับที่ 9 นางสาวกนกวรรณ หอมชะเอม เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่ภาคใต้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทรวมชาย วิ่งมินิมาราธอน รุ่น 10.2 กม. ลำดับที่ 1 วรุฒ สุวรรณชีพ / ลำดับที่ 2 อนันต์ แขกพงศ์ / ลำดับที่ 3 ชนกันต์ ทองชู / ลำดับที่ 4 ชิณวัตร / ลำดับที่ 5 นิรุธ แดนเขต / ลำดับที่ 6 สิงหราจ์ สังปาน / ลำดับที่ 7 สุเทพ แซ่ม้า (ชมรมไข่มุกอันดามัน)

ผู้ว่าฯภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย – 29 กันยายน 2560 งานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเกาะภูเก็ต โดยสภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็น “วันท่องเที่ยวโลก” โดยเข้าสู่ปีที่ 37 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า ทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัด ภูเก็ต

(ตำแหน่งที่ 1 จากซ้าย) นายริบอร์ เซกก้า ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งที่ 2 จากซ้าย) นายโอริออล มอนโทล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
(ตำแหน่งกลางภาพ) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
(ตำแหน่งที่ 1 จากขวา) นายเพชร มโนปวิต องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักธรรมชาติ 
(ตำแหน่งที่ 2 จากขวา) นายฌอน แพนตัน ประธานร่วม สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการชม ภาพยนตร์เรื่องสั้น แสดงถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ที่ได้รับจากมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เกียรติลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดเมนูเด็ดจากวัตถุดิบทั้งปูดำ ปูนิ่ม และปูม้า กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เช่น การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม จากโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ในตำบลไม้ขาว ร่วมทำกิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนปูดำ เรียนรู้วิถีชีวิตของ ชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทำกิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทำสร้อยข้อมือ ต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ขวา) และนายโอริออล มอนโทล (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ลิ้มลองเมนูอาหารจานเด็ดปูนานาชนิด วัตถุดิบที่ได้จากชุมชนปูดำ และชุมชนใกล้เคียง ในจังหวัดภูเก็ต
เมนูรังสรรค์ โดยหัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร นายดีสมาร์ สปิดเซอร์ และหัวหน้าพ่อครัวร้านอาหารไทยเชฟธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังมุ่งให้ความสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นอันดับต้น ๆ การท่องเที่ยวที่มีด้วยกันหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงศิลปศาสตร์อาหารเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความพร้อม และขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ส่งเสริมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้ สร้างอาชีพไปสู่ประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงลึก หรือการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต มองหาโอกาสการเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เน้นการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวในแบบฉบับของแต่ละบุคคลและส่งต่อถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนจะพัฒนาก้าวหน้า และยั่งยืนได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานของทางหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนกล่าวโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังจัดให้มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนอย่างยั่งยืน ตลอดเดือนตุลาคม โปรโมชั่นเมนูอาหารจากปูนานาชนิด ณ ร้านอาหารไทย จินจา เทสต์ อาทิเช่น ปูดำหรือปูม้านึ่งสมุนไพร ปูนิ่มผัดซอสมะขาม แกงปูหมี่หุ้น เป็นต้น สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 076 338 000 หรืออีเมล์ fbdiningexperience@marriotthotels.com

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (กลาง) ลงพื้นสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ณ ชุมชนปูดำ ไม้ขาว หมู่ 3 และเยี่ยมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ในวันงานท่องเที่ยวโลกที่จัดขึ้น

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’


ผู้เข้าร่วมงานวันท่องเที่ยวโลก การเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของชุมชนปูดำ สอนโดยหัวหน้าพ่อครัวไทย เชฟธรรม
สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

ภูเก็ต ประเทศไทย – 26 กันยายน 2560 สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ร่วมจัดงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day 2017) ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน ระหว่างเวลา 11.00 – 19.30 น. ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักและการปฏิบัติทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันงานท่องเที่ยวโลก โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานโครงการที่ได้รับรางวัลระดับโลก Rockefeller Award ในด้าน Best CSR – Social Impact Partnership ผลงานยอดเยี่ยมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน – ผลลัพธ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Rockefeller และ เดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ (The Resource Alliance) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร กิจกรรมเรียนทำอาหาร ‘Ancient Wild’ เมนูรังสรรค์จากวัถตุดิบของ ชุมชนปูดำ โดยเชฟจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และเยี่ยมชมมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมทำกิจกรรม ชมการสาธิตและเยี่ยมชมโครงการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ ตำบลไม้ขาว หมู่ 3 ชุมชนปูดำ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงในชุมชน และต่อเนื่องด้วย ร่วมทำกิจกรรมสานเชือกเทียนถักเพื่อร้อยทำสร้อยข้อมือต้อนรับแขก สาธิตโดยกลุ่มกระเป๋าสานไม้ขาว หมู่ 4

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย (Marriott Worldwide Business Councils Thailand) กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature) ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้พันธกิจ “จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์” โดยการฟื้นฟูป่าชายเลน การบริโภคอาหารทะเลจากวิถีประมงที่ยั่งยืน และการเลือกใช้สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน โครงการได้ฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วกว่า 105 ไร่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 5.5 ล้านบาท จากการจัดซื้ออาหารทะเลยั่งยืนและสินค้าหัตถกรรม ‘สร้อยข้อมือเชือกเทียนถัก’

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

สภาธุรกิจทั่วโลกของแมริออท ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560

 

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เตรียมพร้อมจัดงาน “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13”

ภูเก็ต, ประเทศไทย, 5 กันยายน 2560 – โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมมือกับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล และพันธมิตรทางธุรกิจ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพและมินิมาราธอนการกุศล “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13” ณ ประตูเมืองภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 05.30 – 07.30 น.

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว เตรียมพร้อมจัดงาน “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ครั้งที่ 13” การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการกุศลและวิ่งเพื่อสุขภาพ ระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว

โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและถือเป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัวโดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การแข่งขันในปี 2560 ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มินิมาราธอน 10.2 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.3 กม.แบบปกติและแบบวีไอพี และวิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กม. โดยจุดปล่อยตัวและเส้นชัยในปีนี้ จะมีการจัดขึ้นอีกครั้ง ณ ประตูเมืองภูเก็ต และเส้นทางการวิ่งในเขตพื้นที่บริเวณอำเภอท่าฉัตรชัยและอำเภอท่านุ่น เพื่อให้นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วิ่งชมทัศนียภาพอันงดงามของจังหวัดภูเก็ต – พังงา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และความสวยงามทางธรรมชาติ บริเวณหาดทรายแก้ว ชุมชมบ้านท่าฉัตรชัย ชุมชนท่านุ่น และ สำหรับการวิ่ง มินิมาราธอน 10.2 กม.จะเป็นอีกครั้งที่จัดเส้นทางวิ่งข้ามสะพานสารสิน อันเป็นจุดชมวิวอันงดงามของจังหวัดภูเก็ตเชื่อมต่อสู่จังหวัดพังงา
ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน และเหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่ง ทุกท่านที่เข้าเส้นชัยเท่านั้น

สำหรับประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.2 กม. และวิ่งเพื่อสุขภาพแบบปกติ และแบบวีไอพีระยะทาง 5.3 กม. ชายและหญิงรุ่นโดยรวมทุกรุ่น ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 5 รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเงินรางวัล

ภายในงานยังมีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับโรงแรมหรือชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด นักวิ่งที่น้ำหนักตัวมากที่สุด อายุน้อยและมากที่สุดและแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม และพร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน

รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น มอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว เพื่อสนับสนุน “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสำหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้. หรือ เดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทและสปา ระหว่างวันที่ 21 – 30 กันยายน ณ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับการวิ่งระยะ 5.3 กม แบบปกติราคา 350 บาทต่อท่าน แบบวีไอพีราคา 1500 บาท (การันตีเหรียญและถ้วยรางวัล) และวิ่งมินิมาราธอน 10.2 กม. ราคา 350 บาท ต่อท่าน และวิ่งแบบครอบครัวระยะทาง 2.5 กม. รวมผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็กไม่เกิน 2 ท่าน อายุเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคา 1200 บาทต่อครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติพันธุ์ ผู้จัดการมูลนิธิรักษาเต่าทะเล หาดไม้ขาว โทรศัพท์ 076 338 000 ต่อ 3309 หรือ โทร. 089 733 8830 อีเมล์ maikhaoturtlefoundation@gmail.com เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org หรือ Facebook: Mai Khao Marine Turtle Foundation

เจดับบลิว แมริออทภูเก็ต รับรางวัลโรงแรมแนะนำยอดนิยม ประจำปี 2560 จาก HolidayCheck

21 สิงหาคม 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับบลิว แมริออทภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับการคัดเลือกจากเว็บไซต์ ฮอล์ลิเดย์เช็ค (HolidayCheck) เว็บไซต์รีวิวท่องเที่ยวภาษาเยอรมันของทวีปยุโรปโดยทางโรงแรมฯ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรประจำปี 2560 ให้เป็นหนึ่งในโรงแรมแนะนำยอดนิยมโดยมีนักท่องเที่ยวร่วมโหวตและรีวิวผ่านทางเว็บไซต์ ดังกล่าวตลอดช่วงปี 2559 มากถึง 1 ล้านรีวิว โดยโรงแรมทั่วโลกที่ได้รับรางวัล ดังกล่าว มีด้วยกันทั้งสิ้น 695 โรงแรม จาก 35 ประเทศทั่วโลก ผลคะแนนโหวตจากความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวอยบ่างต่อเนื่องในตลอดช่วงปีที่ผ่านมา โรงแรมเจดับบลิว แมริออทภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปาได้รับคะแนน 5.4 จากคะแนนเต็ม 6

โรงแรมเจดับบลิว แมริออทภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับรางวัลประกาศนียบัตรโรงแรมแนะนำยอดนิยม ประจำปี 2560 จาก HolidayCheck

โรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านทางเว็บไซต์ HolidayCheck ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นผลจากการรีวิวความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเดินทางทั่วโลกที่เข้าพักที่โรงแรมแห่งนั้นโดยมีคะแนนโหวตให้เป็นโรงแรมที่โดดเด่นในด้านมาตรฐานบริการและการมอบประสบการณ์

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัววัดแต่ละตัวที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือน โดยผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 90% ของรีวิวจากนักท่องเที่ยว แนะนำให้เป็นโรงแรมที่พักแนะนำยอดนิยม ผลคะแนนโดยภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับมากกว่า 5 อย่างต่อเนื่องและจะต้องได้รับการรีวิวจากนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักกันอย่างน้อย 50 รีวิวตลอดทั้งปี

เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ตจัดกิจกรรม “โครงการปลูกต้นรัก พิทักษ์หาดไม้ขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ภูเก็ต ประเทศไทย- 10 สิงหาคม 2560: โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมกับ เครือข่ายภาคีอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นรัก พิทักษ์หาดไม้ขาว ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม ณ บริเวณพื้นที่หาดไม้ขาวของแต่ละโรงแรม เนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้

มร. โอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานของทางโรงแรมฯ ปลูกต้นรัก 1,700 ต้น ณ บริเวณหาดไม้ขาว หน้าหาดโรงแรม
นายสามารถ ดำรงกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานของทางโรงแรมฯ ปลูกต้นรัก 1,700 ต้น ณ บริเวณหาดไม้ขาว หน้าหาดโรงแรม

เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในช่วงบ่ายวันนี้ ได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ อาสาสมัครจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา หน่วยงานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ภาคีภาคส่วนธุรกิจโรงแรมในเครือแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล และ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติสิรินาถ มากกว่า 100 ท่าน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปลูกต้นรักทะเล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,700 ต้น ตลอดแนวชายหาดไม้ขาว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนดังแม่ของแผ่นดิน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้ยั่งยืน ทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และยังถือเป็นกิจกรรมตามแผนแนวทางการปกป้องดูแลและอนุรักษ์เต่าทะเล ของเครือข่ายภาคีอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ที่ได้ให้คำปฏิญาณร่วมกันไว้ในวันเปิดตัวมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว” กล่าวโดย มร. โอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รับรางวัล 2017 ประกาศนียบัตรชนะเลิศ การบริการยอดเยี่ยม อย่างต่อเนื่องจากทริปแอดไวเซอร์

11 กรกฎาคม 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับการคัดเลือกจากเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) เว็บไซต์รีวิวท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยรีสอร์ทได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชนะเลิศการ บริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยเป็นผลคะแนนโหวตจากความไว้วางใจของนักท่องเที่ยวในช่วงปี ที่ผ่านมา โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนพื้นที่ บริเวณชายหาดไม้ขาว ให้บริการ ห้องพักในภูเก็ต 265 ห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่งต้อนรับแขกผู้มาเยือนเกาะภูเก็ตตลอดช่วง 16 ปี ที่ผ่านมา ด้วยรีวิวทางด้านการบริการอันเป็นเลิศเกือบ 4000 รีวิวบนเว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ รีสอร์ทแห่งนี้คงรักษามาตรฐาน คุณภาพระดับสูงของโรงแรม ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการบริการที่ดีเลิศพร้อมการต้อนรับอัน อบอุ่นที่น่าจดจำให้กับแขกทุกท่านอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับรางวัล 2017 ประกาศนียบัตรชนะเลิศ การบริการยอดเยี่ยม อย่างต่อเนื่องจากทริปแอดไวเซอร์
โรงแรมเจดับลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ท 5 ดาว ในภูเก็ต
โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับรางวัล 2017 ประกาศนียบัตรชนะเลิศ การบริการยอดเยี่ยม อย่างต่อเนื่องจากทริปแอดไวเซอร์
ห้องพักแบบสวิทโอเชียนฟร้อนพลู สวีท
โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รับรางวัล 2017 ประกาศนียบัตรชนะเลิศ การบริการยอดเยี่ยม อย่างต่อเนื่องจากทริปแอดไวเซอร์
บาร์ริมชายหาด เอ้าท์ ออฟ เดอะ บลู ดริ๊งค์

นายโอริออล มอนทอล ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ต่อเนื่องกันมา อย่างยาวนาน พวกเรารู้สึกตื้นตันใจและขอถือโอกาสนี้ กล่าวขอบพระคุณแขกผู้เข้าพักทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า เขียนเล่าประสบการณ์และรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ในระหว่างที่เข้าพักภายในโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้กับนักเดินทางจากทั่วโลกท่านอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังอย่างทริปแอดไวเซอร์นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ ช่วยให้โรงแรมของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงแรมที่ได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม โดยเคล็ดลับที่สำคัญของ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ในการได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยมเป็นประจำทุกปี สิ่งสำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด นั้นคือ เราต้องเอาใจใส่ในพนักงานขององค์กรและต้องทำให้พนักงานของเราทุกคนมีความสุข ให้มากที่สุดมาเป็นอันดับแรกเพราะจะส่งผลต่อถึงการทำงานการให้บริการของพนักงานโดยตรง เมื่อพนักงานมีความสุขกาย และสบายใจแล้ว ก็จะสามารถให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ แชร์ประสบการณ์อันดีที่ได้รับในช่วงวันหยุดพักผ่อน ณ โรงแรมเหล่านี้ผ่านทางทริปแอดไวท์เซอร์ หรือบอกต่อสิ่งดีเหล่านี้ สู่ครอบครัว เพื่อนๆของเขาเหล่านั้นผ่านทางสื่อโชเชียลมีเดีย ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับทุกฝ่าย ทั้งตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน แขกผู้เข้าพัก และเจ้าของธุรกิจ”

อ่านผลรีวิวเกี่ยวกับโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต แอนด์ สปา ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทริปแอดไวเซอร์ได้ที่ https://www.tripadvisor.com.sg/Hotel_Review-g1223683- d519702-Reviews-JW_Marriott_Phuket_Resort_Spa-Mai_Khao_Thalang_District_Phuket.html

ยกนิ้วให้กับร้านอาหารอันดามัน กริลล์สเต็กแอนด์ซีฟู้ด กับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

4 กรกฎาคม 2560 ภูเก็ต ประเทศไทย – ร้านอาหารทะเลสดและเนื้อเสต็กชั้นเยี่ยม บรรยากาศโรแมนติก ริมทะเล ร้านอาหาร อันดามัน กริลล์ อันโด่งดังของ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับการจัดอันดับรางวัล หนึ่งในร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2560โดยนิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์ ด้วยประสบการณ์การจัดทำหนังสือคู่มือนักชิมประจำปี Thailand Tatler Best Restaurant เข้าสู่ปี ที่ 16 ซึ่ง เป็นหนังสือที่ทำการจัดอันดับและรวบรวมร้านอาหารชั้นนำยอดเยี่ยมใน แต่ละประเภทอาหารไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน ญี่ปุ่น อิตาลี่ ฝรั่งเศส อินเดีย และ อาหารนานาชาติ จากทั่วประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต สมุย พัทยา หัวหิน และเชียงใหม่ แนะนำ ร้านอาหารระดับชั้นนำสำหรับลูกค้าคนพิเศษและอาหารรสเยี่ยมระดับห้าดาว เพื่อโอกาสพิเศษสำหรับนักชิมอาหาร หรือเพื่อรับรองแขกคนสำคัญขององค์กร รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการค้นหาประสบการณ์และรสชาติอันน่าประทับใจจากร้านอาหารต่างๆในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

หลักพิจารณาในการให้คะแนนของแต่ละร้านนั้นมาจากแบบสำรวจจากผู้อ่านและจากกองบรรณาธิการนิตยสารไทยแลนด์แทตเลอร์ ซึ่งมีการส่งตัวแทนนักเขียนจากนิตยสารเข้าไปรับประทานอาหาร โดยไม่มีการแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการรับรองเป็นพิเศษจากทางร้าน คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งการให้คะแนนเป็น 4 หมวด ได้แก่ รสชาติอาหาร 40 คะแนน การให้บริการ เครื่องดื่ม และสถานที่อีกอย่างละ 20 คะแนน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจึงจะได้รับเลือกมาเป็น 1ใน 230 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในคู่มือประจำปี นี้

ภายใต้การบริหารงานในส่วนของร้านอาหารและบาร์ทั้ง 11 แห่ง ของ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยหัวหน้าพ่อครัวระดับผู้บริหาร มร. ดีสมาร์ สปิ เซอร์ และ รองหัวหน้าพ่อครัวระดับบริหาร มร.เดวิด โมเรล จึงไม่น่า ประหลาดใจเลยที่ร้านอาหารอันดามัน กริลล์ สเต็ก แอนด์ ซีฟู้ด จะได้รับผลโหวตคะแนน 84 จาก 100 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 เมนูแนะนำประจำร้าน สร้างสรรค์โดยรองหัวหน้าครัวประจำร้านอาหาร อันดามัน กริลล์ เสต็ก แอนด์ ซีฟู้ด เชฟเพิ่มพร วิไลพรไสว และทีมงานอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ที่รังสรรค์เมนูที่เชิญชวนให้ทุกท่านมาลิ้มลองและสร้างประสบการณ์ศิลปะการรับประทานอาหารอย่างเลิศหรู บรรยายกาศสบาย ๆ ริมทะเลอันดามันแห่งนี้โดยมีเมนูแนะนำ อาทิ เช่น เดอลุกซ์หอคอยอาหารทะเลสดนานาชนิด; หอยเชลล์ย่างซอสเห็ดทรัฟเฟิลเสริฟบนกระหล่ำดอกบดเนื้อนุ่มเนียนและสลัดสมุนไพร ชิ้นเนื้อปลากระพงขาวปรุงด้วยผักชีล้อมและโรสแมรี่และแยมที่ทำจากมะเขือเทศราชินี เป็นต้น ร้านอาหารอันดามัน กริลล์ยังคำนึงถึงคุณภาพและวัตถุดิบในการปรุงอาหารเป็นหัวใจสำคัญ โดยคัดสรรเนื้อเสต็กเกรดระดับพรีเมี่ยมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และในส่วนของอาหารทะเลสดๆ ที่จากแหล่งประมงพื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ตและจากต่างประเทศที่เชฟนำมารังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษให้ลูกค้าได้ลิ้มลองหลากหลาย

ยกนิ้วให้กับร้านอาหารอันดามัน กริลล์สเต็กแอนด์ซีฟู้ด กับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากนิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์ Thailand Tatler Best Restaurants 2017
ร้านอาหารอันดามันเมนูอาหาร กริลล์ สเต็ก แอนด์ ซีฟู้ด
ยกนิ้วให้กับร้านอาหารอันดามัน กริลล์สเต็กแอนด์ซีฟู้ด กับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากนิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์ Thailand Tatler Best Restaurants 2017
เมนอูาหารแนะนาเดอลกุซ์หอคอยอาหารทะเลสดนานาชนิด
ยกนิ้วให้กับร้านอาหารอันดามัน กริลล์สเต็กแอนด์ซีฟู้ด กับรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากนิตยสารไทยแลนด์ แทตเลอร์ Thailand Tatler Best Restaurants 2017
เมนอูาหารแนะนาหอยเชลล์ย่างซอสเห็ดทรัฟเฟิลเสิร์ฟบนกระหล่ำดอกบดเนื้อนุ่มเนียนและสลัดสมุนไพร

ห้องอาหารอันดามัน กริลล์ เสต็ก แอนด์ ซีฟู้ด เปิดบริการอาหารค่ำระหว่างเวลา 18.00 –23.00 น. บริการอาหารประเภทนานาชาติ

ติดต่อสำรองโต๊ะล่วงหน้า
โทร. 076 338 000 หรืออีเมล์ได้ที่ fbdiningexperience@marriotthotels.com
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงแรมได้ที่ www.jwmarriottphuketresort.co.th
หรือติดตามช่องทางการสื่อสารผ่านโชเชียลมีเดียได้ที่ facebook @jwmarriottphuket

แมนดารา สปา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 5

แมนดารา สปา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 5 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้หลักสูตร ‘Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check’
กิจกรรมการเดินสมาธิ การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายกับโค้ช Hayden Rhodes

ภูเก็ต ประเทศไทย 23 มิถุนายน 2560 – ผู้เข้าร่วมเวิร์คช้อปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง 18 ท่าน ได้รับการตรวจเช็คสำรวจอบรมและร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูจิตใจในด้านต่าง ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านกับโปรแกรมระดับพรีเมียมประจำปี ครั้งที่ 5 ภายใต้หลักสูตร ‘Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check Workshop’ เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ณ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้ง 5 ท่านได้แก่ คุณคิม ไวท์ (Kim White) ผู้เชี่ยวชาญและครูฝึกทางด้านโยคะ คุณเฮเด้นท์ โรดท์ (Hayden Rhodes) ผู้ฝึกสอนทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการปลุกร่างกายให้ตื่นตัวเพื่อเป็นการเติมพลังงานให้กับชีวิต เคลก เบอร์ตัน (Craig Burton) ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพอันโด่งดังในด้านโภชนาการและการควบคุมอาหารต่าง ๆ แคธี่ รัสเซล (Kathy Russell) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุคนบำบัด โดยการใช้กลิ่นสกัดน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการบำบัดในชีวิตประจำวัน และคริสติน ไลย์ลี่ (Christine Reilly) ศิลปินผู้ใช้ศาสตร์ทางด้านศิลปะและสัญลักษณ์ต่างๆ จากจิตใต้สำนึกในการบำบัดจิตใจและผ่อนคลายความเครียด

แมนดารา สปา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 5 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้หลักสูตร ‘Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check’
กิจกรรมกลุ่มเพื่อฟื้นฟูและเติมพลังให้กับร่างกายและจิตใจ ณ บริเวณชายหาดไม้ขาวในยามเช้า

ตลอดเวิร์คช้อปทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ กิจกรรมการดูแลสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้สาธิตและให้คำแนะนำเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงการกำจัดภาวะความตรึงเครียดจากปัจจัยต่าง ๆ และสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย การควบคุมดูแลสมดุลของโฮโมนในร่างกาย การควบคุมปริมาณการบริโภคน้ำตาลเข้าสู่ร่างกาย เน้นการออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง โดยผู้เข้าร่วมเวิร์คช้อป ได้รับสาระความรู้มากมาย และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญได้รวบรวมเข้าด้วยกัน อาทิเช่น การทำโยคะ การออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมการเดินสมาธิ ซึ่งเป็นการออกกำลังทางกายและออกกำลังทางจิตไปพร้อม ๆกัน การเดินไปพร้อมกับกำหนดจิต หรือนับก้าว ซ้ายขวาซ้าย พร้อมกับหายใจเข้าและหายใจออก ชมความสวยงามทางธรรมชาติ ป่าไม้เมืองร้อนรอบ ๆ รีสอร์ทและสูดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลในยามเช้า การฝึกสมาธิ เพื่อฝึกฝนจิตใจ ในปัจจุบันมีการประยุกต์การทำสมาธิให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากขึ้น การฝึกสมาธิสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ ทำให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย มีสติรับรู้ ปลอดโปร่ง หรือแม้กระทั่งการฝึกสมาธิขณะรับประทานอาหาร หรือกินสมาธิ ช่วยให้ผู้ฝึกมีสติ รับรู้ถึงความต้องการของร่างกายและจิตใจ ผลพลอยได้คือ ช่วยผ่อนคลายความเครียด ระบบทางเดินอาหารที่ดี สุขภาพแข็งแรงเมื่อมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

แมนดารา สปา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 5 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้หลักสูตร ‘Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check’
กิจกรรมเรียนทำอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเชฟ Dietmar Spitzer
แมนดารา สปา ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดเวิร์คช้อปการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 5 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้หลักสูตร ‘Reboot & Reevaluate Your Healthy Reality Check’
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ – เมนูสลัดเส้นก๋วยเตี๋ยวแคนตาลูปแตงกวาและถั่วลันเตา

ช่วงแบ่งปันสาระความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพร่างกาย เรียนรู้จุดมุ่งหมายและแนวทางของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยการควบคุมระดับน้ำตาลจึงต้องรู้จักการเลือกรับประทานอาหารและรู้หลักโภชนาการที่ดีควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย ความเครียดคือศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ เมื่อตกอยู่ในความเครียดเป็นเวลานาน จะทำให้สุขภาพร่างกายมีสภาพย่ำแย่เพราะเกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน เพราะหากหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานในส่วนของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เกิดความเครียดก็จะทำให้ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล เพิ่มขึ้น จนทำให้เกิดอาการหลายอย่างแตกต่างกัน ฮอร์โมนนี้จะไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดให้มีการสูงขึ้นหรือลดต่ำลงอย่างผิดปกติ ซึ่งจะมีส่วนทำให้เกิดอาการและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการอย่างใกล้ชิด การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนโดยดูค่าจากผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และแนะนำให้ตรวจซ้ำทุก ๆ 3 – 6 เดือน เพื่อเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

วิทยากรทางด้านสุขภาพยังสาธิตการทำเมนูอาหารเช้าและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารเมนูอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ร่วมกับหัวหน้าพ่อครัวระดับผู้บริหาร Executive Chef Dietmar Spitzer (ดีลม่า สปิเซ่อร์) ที่จัดเตรียมเมนูเพื่อสุขภาพ 4 เมนูให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองปรุงอาหารร่วมกัน อันได้แก่ เมนูสลัดเส้นก๋วยเตี๋ยวแคนตาลูปแตงกวาและถั่วลันเตา เมนูสลัดหน่อไม้ฝรั่งและถั่วลูกไก่ ผักต่าง ๆ ย่างเสริฟพร้อมมันบด โดยวัตถุดิบเป็นผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 100% ที่ได้รับการสนับสนุนเวิร์คช้อปการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพนี้ จาก บริษัทพูร่า ออร์แกนิค ฟู้ด (www.puraorganic.org)

โดยทางแมนดารา สปา ได้มีการจัดหลักสูตร โปรแกรม The Mandara Wellness Workshop 3 คืน 4 วัน ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละครั้งจะมีการปรับหลักสูตร เพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และสนุกสนานไปกับเวิร์คช้อปมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมจะมีขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองแพกเกจได้ที่ 076 338 000 หรืออีเมล์ linda.overman@marriotthotels.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.jwmarriottphuketresort.co.th