ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561”

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมทางวิชาการ

ม.ราชภัฏภูเก็ต ออกแบบหลักสูตรผู้สูงวัย ต.รัษฎา เปิด Social Lab บริการท้องถิ่น

จากจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยครูภูเก็ต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นทุกระดับ

ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU CHEMISTRY LABORATORY CENTER) เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการอันเกี่ยวข้องกับการจัดบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับด้านการสอนภาคปฏิบัติการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ให้กับทุกศาสตร์วิชาอื่นๆ ด้านวิทยาศาสตร์ และดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำLab ที่มีความเชี่ยวชาญ

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับมอบซอฟท์แวร์เอกสาร ThaiWPS

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ตเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยได้ รับมอบโปรแกรมออฟฟิศซอฟท์แวร์เอกสาร ThaiWPS-Education Version

ม.ราชภัฏภูเก็ต เหลียวหลังแลหน้า ครบรอบ 10 ปี ห้องเรียนนาบินหลา จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เหลียวหลังแลหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการห้องเรียนจังหวัดตรัง

“ทีมผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต” แจงวิสัยทัศน์ เน้นพัฒนานักศึกษา เพิ่มงานบริการท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมบุคลากรประจำภาคเรียน

ราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 26 มี.ค. 61 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต