ราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 26 มี.ค. 61 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2561 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธีและศาสนพิธี

วันที่ 23 มี.ค.61 ที่ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 22 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้ารวมพลังจิตอาสา บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

Young Designer PKRU โชว์ผลงานขายไอเดีย ดีไซน์ล้ำ เพื่อผู้ประกอบการอันดามัน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Faculty of Business and Management of Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการตลาดและการขายปลีก The 6th International Conference on Marketing and Retailing ในหัวข้อ “Mobile Engagement Loyalty Data (M.E.L.D) : Cross Cultural Perspectives” โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต Professor Dr. Sofiah Abd Rahman (Retail Management) สถาบัน Business Excellence, Malaysia ตลอดจน นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งชาวไทย มาเลเซีย และจากนานาชาติ เข้าร่วมนำเสนอและรับฟังการเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ภูเก็ต โบ๊ทลากูน รีสอร์ท

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการตลาดและการขายปลีกของนักวิชาการจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และนักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานมีความหลากหลาย ประเด็นน่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็น Smart City ที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางการตลาดในการยกระดับให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย ในด้านการแพทย์ การท่องเที่ยวทางทะเล และการจัดประชุมนานาชาติ

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

PKRU ร่วมกับ UiTM, Malaysia ประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรมการตลาดและการขายปลีก

ม.ราชภัฏภูเก็ต ชูโรง “กระเจี๊ยบ” ของดีบ้านม่าหนิก สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตามรอยศาสตร์พระราชาสนองพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

“เทคโนโลยีอุตสาหการ PKRU” ปั้นโมเดล Young Blood – Chief Engineer

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ (Hospitality and Tourism) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property) คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของเกาะภูเก็ตมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต