ม.ราชภัฏภูเก็ต จ้างงานประชาชน-บัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น 4 จังหวัด

ม.ราชภัฏภูเก็ต จ้างงานประชาชน-บัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น 4 จังหวัด

PRPKRU (25 มกราคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกันรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาการว่างงานและบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตลอดจน นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่ของบุคลากร ได้แก่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่เตรียมเข้าทำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในชุมชน 10 ตำบล ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ และแม่ฮ่องสอน จำนวนรวม 180 อัตรา

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรใหม่ ว่า “จะเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างและพัฒนา Creative Economy การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยี การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มรายได้หมุนเวียนในชุมชน ซึ่งพันธกิจต่างๆ ถือเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณาจารย์ นักศึกษา และการได้ทรัพยากรบุคคลจากโครงการในครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.