ม.ราชภัฏภูเก็ต ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา กศ.บป.

ม.ราชภัฏภูเก็ต ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา กศ.บป.

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว และมติของที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ออกประกาศเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้ 1.ให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ในภาคเรียนที่ 3/2562 ลดลงในอัตราร้อยละ 20 และมาตรการที่ 2. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเรียนนอกมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. ภาคเรียนละ 1,500 บาท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีการออกมาตรการสำหรับช่วยเหลือนักศึกษาในด้านอื่นๆ ต่อไป”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.