ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง

ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง
ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่งตามนโนบาย คศช.สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดที่ 23 จังหวัด

ระดมความคิดเห็นประชาชนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ระดมความคิดเห็นประชาชนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดที่ 23 จังหวัด พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต