แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดที่ 23 จังหวัด

แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดที่ 23 จังหวัด

ระดมความคิดเห็นประชาชนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ระดมความคิดเห็นประชาชนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดที่ 23 จังหวัด พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการจัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัดที่ 23 จังหวัด พื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยมี นายเกษม สุขวารี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ นายธวัชชัย ติงสัญชลี ผู้จัดการโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประเสริฐศักดิ์ กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด 23 จังหวัด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับภาครัฐส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งให้เกิดการบริหารจัดการ และการบูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกๆระดับ และในระหว่างการดำเนินการดังกล่าวได้กำหนดให้มีการดำเนินงานประเมินผลกระทบสิ่งระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการและการประเมินทางเลือกในการพัฒนาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบในระดับยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย แผนงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ยั่งยืน รอบคอบ โปร่งใส

ทั้งนี้ได้กำหนดพื้นที่กลุ่มดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามลักษณะภูมิประเทศ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก 4 จังหวัด พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน 5 จังหวัด พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง 8 จังหวัดและพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการสำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการแก้ไขและการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.