ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง

ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง

ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่ง
ภูเก็ตประชุมเร่งดำเนินการจัดระเบียบชายหาดทั้ง 18 แห่งตามนโนบาย คศช.สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม หารือ การกำหนด กรอบแนวทาง ตามนโยบายการจัดระเบียบ ชายหาด จังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะกรรมการ จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่ดิน เป็นต้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ชายหาดเข้าร่วม อาทิ เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก เป็นต้น

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งเชิญหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ต กะทู้ และถลาง ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ซึ่งการบริหารจัดการชายหาดทั้ง 18 หาดในจังหวัดภูเก็ต จะต้องคำนึงถึงความสุข และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก โดยลำดับต่อไป จะเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งจะประกอบด้วยประชาชนและผู้ประกอบการอีกครั้ง และเตรียมการสำรวจกำหนดโซนนิ่ง 10% ออกแบบ ขึ้นรูปแผนที่ อ่านค่าพิกัดภาพถ่ายทางดาวเทียม และเสริมสร้างอัตลักษณ์ ด้วยการออกแบบประติมากรรมหมุดหลักเขตโซนนิ่ง 10%  ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชายหาด

สำหรับแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 1/2558 เรื่องกำหนดมาตรการบริหารจัดการชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จะต้องคำนึงถึงความสุข และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้กำหนด 8 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามนโยบายจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย การยกร่าง/ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ที่ 1/2558 เรื่องกำหนดมาตรการบริหารจัดการชายหาดในเขตพื้นจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 19ตุลาคม 2558 การประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดในระดับพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ การประชุมคณะทำงาน สำรวจ ออกแบบ กำหนด ขึ้นรูปแผนที่ อ่านค่าพิกัดภาพถ่ายทางดาวเทียม กำหนดโซนนิ่ง 10% แนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างอัตลักษณ์ การออกแบบประติมากรรม หมุดหลักเขต พื้นที่โซนนิ่ง 10%ให้มีความสวยงามสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชายหาด ดำเนินการสำรวจพื้นที่ทั้ง18 หาด เพื่อจัดทำโซนนิ่ง 10% แนบท้ายประกาศจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ กำหนดกรอบแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆ และนักท่องเที่ยวได้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนโดยทั่วถึงกัน และเริ่มขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ตตามกรอบที่กำหนดไว้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.