อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)

นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับวัดนาคารม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ประจำปี 58

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ
เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ภาค 16, 17 และ 18ประจำปี 2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของพระวินยาธิการในการ ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสื่อมเสีย

เจ้าคณะใหญ่หนใต้ประชุมพระวินยาธิการ ภาค  16, 17 และ 18 ประจำปี 2558