ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง

ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง เน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายเพื่อให้ราคาสะท้อนความจริงมากที่สุด
ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง เน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายเพื่อให้ราคาสะท้อนความจริงมากที่สุด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์