ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง

ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง

ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง เน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายเพื่อให้ราคาสะท้อนความจริงมากที่สุด
ภูเก็ต ปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง เน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายเพื่อให้ราคาสะท้อนความจริงมากที่สุด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประคอง รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายวงศ์กร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายพัลลภ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ประสบปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าไม่ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาประมูลงานก่อสร้างได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเผยแพร่ต่ำเกินไป อีกทั้งราคาค่าวัสดุยังไม่สะท้อนความเป็นจริงของราคาในพื้นที่ เมื่อนำราคาดังกล่าวมาจัดทำราคากลางวัสดุก่อสร้าง ทำให้ราคากลางต่ำจนไม่มีผู้สนใจเข้าเสนอราคาต่อทางราชการ ต้องประมูลหลายครั้ง ต้องปรับลดปริมาณงาน ทำราคากลางใหม่หลายครั้ง เสียเวลาในการหาผู้รับจ้าง ทำให้ล่าช้า

ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง และได้มีหนังสือตอบกลับมาให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตสามารถเพิ่มแหล่งจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างภายในเขตจังหวัดได้ โดยเน้นการจัดเก็บราคาจากแหล่งที่มีการซื้อขายฝาก เพื่อให้ราคาที่จัดเก็บสะท้อนความจริงมากที่สุด

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมในวันนี้ จึงมีมติให้มีการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายของราคา

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838424442899218.1073741936.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.