กระทรวงมหาดไทย เร่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร

วันนี้ (5 พ.ย.52) นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เป็นประธานการประชุม โครงการ “ประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่ คณะที่ 23” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมิทธิ์ ปาลวัตน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายวรวุฒน์  ราชพิตร  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7  นายณัฐพล ธานีรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7 กล่าวว่า “ ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 มีมติเห็นชอบ เรื่องการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยในส่วนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรวงเงิน 15,000,000 บาท ให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 7  ยังกล่าวต่ออีกว่า ในการทำโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่  คณะที่ 23” ได้มีการจัดการทำแผนพัฒนาจังหวัดได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์การบริหารตามแผนพัฒนา จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งจังหวัดจะต้องมีการประสานความร่วมมือในทุกส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน การมอบหมายให้อนุกรรมการในระดับอำเภอ สำรวจและประชาคมในท้องถิ่นให้รับทราบในรายละเอียดของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารอย่างกว้างขวางและทั่วถึงทางเว็บไซต์จังหวัด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.