ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัคร ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในโครงการ กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) รวม 4 หลักสูตร ดังนี้

ครุศาสตรบัณฑิต    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน   อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีไฟฟ้า-อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีก่อสร้าง)
บริหารธุรกิจบัณฑิต   โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การตลาด)

กำหนดจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ระหว่างวันที่  12-27 กันยายน 2552 ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ณ สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ศูนย์ฯ กศ.บป.จ.ตรัง   และศูนย์ กศ.บป. จ.กระบี่  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  ในราคาชุดละ 100 บาท  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.076-240474-7 หรือ www.pkru.ac.th

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.