บางกอกแอร์เวย์ส ดูแลผู้โดยสาร จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

19 พฤษภาคม 2564 – ตามที่จังหวัดต่างๆ ได้ออกประกาศแจ้ง มาตรการเร่งด่วนในการเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)