ติดตามผล โครงการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต