ทต.วิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการ
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2498  –  30  กันยายน  2499 และผู้พิการ