ทต.วิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ทต.วิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการ
เทศบาลตำบลวิชิต กำหนดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2498  –  30  กันยายน  2499 และผู้พิการ ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ  ยื่นหลักฐานแสดงตนขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1   – 30  พฤศจิกายน   2558  ณ   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต   (ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต) ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอเบี้ยยังชีพมาก่อน
โดยนำหลักฐาน ขอขึ้นทะเบียนดังนี้

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.  (สาขาภูเก็ต)  พร้อมสำเนาหน้าบัญชี   1   ฉบับ

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.  (สาขาภูเก็ต)  ในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ดูและคนพิการ พร้อมสำเนาหน้าบัญชี   1   ฉบับ

ให้ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการมายื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองหรือในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาขึ้นทะเบียนเองได้  ให้นำใบมอบอำนาจให้บุคคลอื่น  มาขึ้นทะเบียนแทนโดยลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ   (พร้อมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน อย่างละ  1  ฉบับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลวิชิต   โทร 076-245339   และ 076-245341  ในวันและเวลาราชการ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.