ทุนกาญจนาภิเษกระดับโท-เอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจบตรีหรือโทที่มีผลการเรียนระดับดี (ตรี 3.00 ขึ้นไป โท 3.60 ขึ้นไป) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิจัยต่อไปนี้

(1) Data Mining
(2) Text Mining
(3) Machine Learning
(4) Speech Recognition
(5) Speech Synthesis
(6) Natural language processing
(7) Networking
(8) Image Processing

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาเต็มโดยไม่จ่ายค่าเล่าเรียน พร้อมเงินสนับสนุนค่าครองชีพจำนวนหนึ่ง

ผู้สนใจติดต่อ ฝ่ายประสานงาน คุณสุชญา: (02)-501-3505(-20) ต่อ 2015, 2018

ที่มา: วิชาการ.คอม

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.