ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิญผู้เชี่ยวชาญ แนะเทคนิค ร้องเล่น เต้นสนุก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้องเล่น เต้นสนุก” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม ให้นักศึกษาปฐมวัยเห็นความสำคัญของดนตรีและกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการทาง สมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการทางสมองของเด็ก ปฐมวัยได้ เป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา

ประกอบด้วย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ ปริญญาเอก สาขาการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย จาก Lacrosse University Louisiana USA.และ ดร.แพง ชินพงศ์ ปริญญาเอก สาขาดนตรีศึกษา จาก Sacramento State University California USA. ในการนี้มีนายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย ผศ.ทวีพร ณ นคร ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณาจารย์ นักศึกษา จำนวน 217 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ทวีพร กล่าวว่า ในปัจจุบันแนวโน้มการศึกษาได้มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง และการเรียนรู้ตามทฤษฏีการศึกษาต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งพบว่าสมองของเด็กเรียนรู้ได้ดีในช่วง 0-6 ปี เพราะเป็นรากฐานชีวิตของมนุษย์ ระบบประสาทและสมองของเด็กเจริญเติบโตร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ ในช่วงแรกเกิดถึง 4 ปี เด็กจะมีพัฒนาการทางสมองเกือบร้อยละ 60 และบางส่วนจะค่อยๆ เจริญเติบโตจนกระทั่งอายุครบ 10 ปี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.