อบจ.จ่ายเบี้ยยังชีพ ตำบลกมลา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลกมลา โดยมีนายสนธยา สุนธารักษ์ นายประสาน ประทีป ณ ถลาง นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 25 คน ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.