ศาลเจ้าไหว้เต่า

ชาวภูเก็ตมักเรียกกันว่า อ๊ามพ้อต่อก๊ง บ้างก็เรียกว่าอ๊ามไหว้เต่า ตั้งอยู่ติดกับ โรงเรียนเทศบาล บ้านบางเหนียว การก่อสร้างเป็นแบบจีนฮกเกี้ยนสมัยเก่า ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งศาลเจ้าแห่งนี้ แต่ตัวอักษร ที่จารึกไว้ บนหลักฐานแผ่นไม้ที่มีอยู่ คือป้ายไม้โบราณ อันแรก ของศาลเจ้า มีตัวอักษรจีน จารึกไว้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล พระจักรพรรดิ กวางสู แห่งราชวงศ์ชิง ขึ้นครองราชย์ปีที่ 16 ตรงกับในปี พ.ศ.2433


หลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งคือกระถางธูปหน้าศาล มีตัวอักษรจีนจารึกไว้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ สร้างขึ้นในวันดี เดือนหก สมัยรัชกาลพระจักรพรรดิกวางสู แห่งราชวงศ์ชิง ขึ้นครองราชย์ปีที่ 16 ตรงกับในปี พ.ศ.2423 ดังนั้น จึงนับได้ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2423 หรือก่อนหน้านั้น ตามคำบอกเล่า ของของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านบางเหนียว บอกว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นศาลเจ้า ที่ชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนได้ร่วมกันสร้างขึ้น ต่อมาได้มีการอัญเชิญพระแม่กวนอิม มาสถิตในศาลเจ้าและเริ่มจัดพิธีพ้อต่อ จากนั้นจึงมีการอัญเชิญ องค์พระไต่สือ เอี๋ยก๊ง มาสถิตในศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย องค์พระพ้อต่อก๊ง มีหน้าที่ คอยควบคุม ดูแลมิให้วิญญาณผู้หิวโหยแย่งกินของเซ่นไหว้ในพิธีพ้อต่อ และได้จัดเป็น ประเพณีมีขึ้นทุกปี

พิธีกรรม / ประเพณี

เทศกาลประเพณีพ้อต่อ ในจังหวัดภูเก็ต เป็นงานทำบุณ อุทิศส่วนกุศล ไปให้บรรพบุรุษและวิญญาณ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยยึดถือตามคติความเชื่อ ประเพณีจีนจนกลายเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ชาวจีน สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ประเพณีพ้อต่อเริ่มเทศกาลตั้งแต่วันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน

ศาลเจ้าไหว้เต่า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต


View ที่กินที่เที่ยว จังหวัดภูเก็ต in a larger map

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.