อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กปี 2555 ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมงานคับคั่ง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน คณะครู ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชน จึงมุ่งเน้นการพัฒนา สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดแนวคิด นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

ทางด้าน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2555 นี้ ขออวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มอบให้กับเด็กๆ ทุกคน คือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเด็ก ประจำปี 2555 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ทำให้บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เป็นดินแดนแห่งความสนุกสนาน ซึ่งทั้งเด็กและผู้ปกครองได้มาเฉลิมฉลองงานวันเด็กในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ โดยรูปแบบของการจัดงาน ได้เน้นให้เด็กมีคุณธรรม กตัญญูรู้คุณ และตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ทั้งนี้ นอกจากมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กดีที่มีคุณธรรมซึ่งแต่ละโรงเรียนคัดเลือกมาแล้ว ทาง อบจ.ภูเก็ต ยังได้มอบรางวัลจักรยานพิเศษ ให้กับนักเรียนดีเด่นในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนละ 1 คน ที่แต่ละโรงเรียนคัดเลือกมา พร้อมกันนี้ เด็กและเยาวชนยังได้เยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงได้ชมบรรยากาศห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต อีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้เด็กได้แสดงความสามารถและสนุกสนานร่วมกัน มีการจับรางวัลแจกจักรยาน และมอบของขวัญให้กับเด็กๆ มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งมีมินิคอนเสิร์ตและเล่นเกมกับ ศิลปิน นักร้อง-นักแสดง “เก้า จิรายุ” ที่มามอบความบันเทิงในงานอย่างเต็มเปี่ยม

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬาช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดการแข่งขันกีฬาช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.