งานมหกรรมอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 15 ณ เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ

งานมหกรรมอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 15 ณ เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 15 ซึ่งเทศบาลตำบลวิชิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2565 ณ เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายกรีทา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 รวมถึง นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ตามที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ ได้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินงาน ในเรื่องอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ครอบคลุมทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เทศบาลตำบลวิชิตจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าใจ และสามารถจัดบริการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย ลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อ และโรคโควิด-19 อีกทั้งในการจัดงานครั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนตำบลวิชิต เป็นการสร้างช่องทางและปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ให้มีความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรูปแบบกิจกรรมคือ การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร การจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการอาหารของพื้นที่ตำบลวิชิต จำนวน 120 ร้าน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐและเอกชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ตำบลวิชิต ที่เข้าร่วมกิจกรรม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.