อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

วันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 โดยมีนายอุทิศ ลิ่มสกุล รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายจรัล ส่างสาร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางปัมมาสน์ ลิบัง รองเลขาสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซี่ยน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม2560 ซึ่งจะมีหารจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โปในวันที่ 4-6สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันดีของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 โดยมีการสรุปประเด็นหลักในหัวข้อต่างๆ เช่น หัวข้อในการสัมมนา ซึ่งต้องให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการสัมมนา เกิดการแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยและก่อให้เกิดการต่อยอดและการเจรจาธุรกิจการค้าในพื้นที่ /กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน /การเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การเชิญทูตานุทูตประเทศมุสลิม ผู้แทนจากองค์กรและผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนา เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต และในเขตอันดามัน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการโรงแรม บริษัทนำเที่ยว ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยการสัมมนาวิชาการอยากให้เกิดการค่อยอดของผู้ประกอบการ เกิดการขยายผลตัวสินค้าของการท่องเที่ยว เกิดการขายได้จริง เพื่อพัฒนาให้เกิดรายได้ เป็นการต่อยอดให้ผู้ประกอบการเกิดการเจรจาธุรกิจการค้าร่วมกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.