เปิดโครงการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่

บ้านลิพอน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผน และงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม

นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การเปิดตัวการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวชุมชนจัวหวัดภูเก็ต โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร. อรไท ครุฑเวโช และคณะ ได้ประสานความร่วมมือกัน ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน นับได้ว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรของตนเอง และสืบทอดไปยังลูกหลาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเพื่อชุมชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จังหวัดภูเก็ตจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการที่จะมาเยี่ยมเยือน เพื่อสัมผัสกับทรัพยากร และวัฒนธรรมอันมีอยู่เปี่ยมล้น ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ก็มีนโยบายและโครงการต่างๆ มากมายที่สนองตอบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และเป็นไปอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เช่นกัน เป็นแนวทางหนึ่งที่ อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญมานาน และต้องการพัฒนาให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่หมู่บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร มีความสนใจและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาอีกหนึ่งแหล่งในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะชุมชนมีเอกลักษณ์ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเห็นได้จากรางวัลที่มีอยู่มากมาย เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว จึงทำให้ชุมชนดังกล่าวมีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้น และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างแน่นอน

ทางด้าน นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ กล่าวว่า ก้าวแรกของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ได้เริ่มจากการศึกษาของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 มีความพร้อมด้านความเข้มแข้งและความร่วมมือของชุมชนมากที่สุด โดยหลังจากนั้น โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ทำความร่วมมือกับ อบจ.ภูเก็ต ในการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ซึ่งเรียกกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านว่า “กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่” โดยมีแนวคิดในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะการนำเสนอความเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสาน ประกอบกับการดำรงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ มีความโดดเด่นในด้านกิจกรรมและความร่วมมือในการดำรงชีวิตภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะ โดยมีสมาชิกกลุ่มต่างๆ มากถึง 14 กลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มแก๊สชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงปลาดุก เป็นต้น อีกทั้งยังมีกลุ่มความร่วมมือในการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มสมุนไพรอัดเม็ด กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น ความเข้มแข็งของความร่วมมือของสมาชิกชุมชนดังกล่าว ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมากมาย และกลายเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความร่วมมือของสมาชิกชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.