ซอยตลิ่งชัน ศูนย์รวมใจ 3 ศาสนา

ประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่เปิดกว้างทางศาสนา ทุกคนสามารถเลือกที่นับถือศาสนาใดก็ย่อมได้ แต่สถานการณ์ของโลกเราในปัจจุบัน มักใช้ศาสนามาเป็นเส้นแบ่ง นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรง

สำหรับในบ้านเรา จังหวัดภูเก็ต นับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีศาสนาหลากหลาย แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยเฉพาะซอยตลิ่งชัน เป็นย่านที่มีศาสนสถานมากถึง 3 ศาสนา ตั้งเรียงรายอยู่ติดกัน คือ มัสยิดยาเมี๊ยะ ของศาสนาอิสลาม, โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ภูเก็ต ของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก, และศาลเจ้าฮกหงวนก้ง ของศาสนาพุทธ นิกายมหายาน นับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้ผู้คนทั่วไปทราบว่า จังหวัดภูเก็ตคือสถานที่ซึ่งเปิดรับผู้คนจากทุกศาสนา ปราศจากการแบ่งศาสนา ไร้ซึ่งความขัดแย้ง

มัสยิดยาเมี๊ยะ


โบสถ์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ภูเก็ต


ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.