เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการ ”เดินริมเล แลของดี กินของหรอย” ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการ ”เดินริมเล แลของดี กินของหรอย” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลกะรนได้เปิดโครงการ “เดินริมเล แลของดี กินของหรอย” ประจำปี 2561 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดงาน โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริมประเภทอาหารพื้นเมืองหรืออาหารของไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นส่งเสริมช่วยเหลือทุกวิธีทางที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้ในการดำรงชีพ

โดยการให้ความเห็นชอบให้กระทรวงต่างๆร่วมกันจัดทำโครงการตลาดประชารัฐขึ้น เทศบาลตำบลกะรน จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจึงได้จัดโครงการเดินริมเล แลของดี กินของหรอย ขึ้น ณ บริเวณชายหาดกะตะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมาพักผ่อน โดยให้ทุกส่วนภาคที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการร่วมคิดร่วมทำ นับว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศ ทิวทัศน์ยามเย็นของชายหาด พร้อมได้เห็นถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมในด้านวัฒนธรรมของไทย อาหารการกินและสินค้าที่เป็นของพื้นบ้าน พื้นเมือง ให้เห็นถึงความสำคัญรักษาไว้ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มในชุมชน ซึ่งนอกจากผู้ร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่สะท้อนด้านวัฒนธรรม อาหารการกินแล้ว ยังจะพบกับเวทีที่จะมาโชว์ศิลปะทางด้านดนตรีและนันทนาการที่หลากหลาย อาทิ ขบวนแห่รำวัฒนธรรมไทย ที่เป็นการรวมตัวจากกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต การสาธิตทำอาหารพื้นเมือภูเก็ต (ขนมโค,ขนมเปียกปูน) การแข่งขันกินผัดไท (เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ) การแสดงของชุมชนกะตะ ชุดเซิ้งจังหวาย ชมศิลปะการป้องกันตัวของชาติไทย ชุด “รำดาบ ปราบศึก” และการแสดงนาฏศิบป์ชั้นสูง “โขนไทย”

ทั้งนี้โครงการ “เดินริมเล แลของดี กินของหรอย” จะจัดตั้งแต่วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.