ผู้ว่าฯภูเก็ตระบุภูเก็ตมีไลฟ์การ์ดดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่

ผู้ว่าฯภูเก็ตระบุภูเก็ตมีไลฟ์การ์ดดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในปี 2562 จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยชายหาด (Life Guard) อย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่ที่มีชายหาดประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา, องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ,เทศบาลตำบลราไวย์, เทศบาลตำบลกะรนและเทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการ จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด เพื่อ ดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนที่อาจจะประสบเหตุขณะลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดต่างๆ ทั้ง 12 ชายหาด ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดูแลหาดในทอนและหาดในยาง ในปี 2562 ตั้งงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน 12 คน โดยพนักงานไลฟ์การ์ดปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนบริเวณหาดในทอนจำนวน 5 คนและหาดในยางจำนวน 7 คนปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ดูแลหาดสุรินทร์และหาดบางเทา ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,580 ,000 บาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน15 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมในพื้นที่จัดส่งพนักงานไลฟ์การ์ดของโรงแรมเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณหาดสุรินทร์ และ หาดบางเทา

3. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาดูแลหาดกมลาและหาดแหลมสิงห์ ปี 2562 เบื้องต้นช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ใช้งบประมาณ 340,000 บาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 7 คน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณหาดกมลาในส่วนของหาดแหลมสิงห์ยังคงปิดอยู่ กรณีที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยเรือไปท่องเที่ยวในบริเวณหาดแหลมสิงห์ก็จะจัดส่งพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน 2 คน เพื่อไปดูแล นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการตั้งงบเพิ่มอีก 2,300,000 บาท เพื่อให้มีการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 12 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ชายหาดกมลา 10 คนและอีก 2 คนไปประจำที่หาดแหลมสิงห์

4. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวดูแลหาดไม้ขาว ตั้งงบประมาณจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดในปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท จำนวน 8 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ได้จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดโดยวิธีการจ้างเหมาบริการจำนวน 5 คนโดยปฏิบัติหน้าที่บริเวณหาดไม้ขาวจำนวน 2 คน บริเวณหาดใกล้สนามบินซึ่งเป็นจุดชมเครื่องบิน Take off จำนวน 2 คนและมีหัวหน้าชุดจำนวน 1 คน

5.เทศบาลตำบลราไวย์ดูแลหาดในหานและหาดยะนุ้ย ตั้งงบประมาณ 5,456,600 บาท จ้างพนักงานไลฟ์การ์ด 15 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดแล้วจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้าชุด 1 คนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 7 คน โดย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดในหานจำนวน 6 คนและบริเวณหาดยะนุ้ยจำนวน 1 คน

6. เทศบาลตำบลกะรนดูแลหาดกะตะและหาดกะรน ตั้งงบประมาณ 11,110,000 บาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด จำนวน 35 คนและจัดซื้อเรือจำนวน 6 ลำ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลกะรนได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 26 คนเป็นเงิน 370,000 . บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่หาดกะตะและหาดกะรน

7. เทศบาลเมืองป่าตอง ดูแลหาดป่าตอง ได้ตั้งงบประมาณ 10 ล้านบาท จัดจ้างพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน 26 คน ในงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ระหว่างรอกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ เทศบาลเมืองป่าตองได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยดำเนินการจ้างเหมาบริการพนักงานไลฟ์การ์ดจำนวน 26 คน ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้มีพนักงานไลฟ์การ์ดทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวกระจายในพื้นที่ 9 จุดของชายหาดป่าตอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันข้อมูลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่งที่มีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทั้ง 12 ชายหาดได้มีการดำเนินการจัดจ้างและจัดให้มีพนักงานไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวครบถ้วนทั้ง 12 หาด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ทุกวัน

นอกจากนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ในปี 2562 จัดสรรงบประมาณ จำนวน 997,400 . บาท เพื่อดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานไลฟ์การ์ด ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้นเป้าหมาย 320 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พนักงานไลฟ์การ์ดได้มีความรู้ความสามารถได้ฝึกด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x