โครงการรณรงค์“สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน”

โครงการรณรงค์“สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน”

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61 ที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการรณรงค์“สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และแนวทางการดำเนินงานคนไร้ที่พึ่ง/คนขอทาน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยทางรัฐมนตรีได้ร่วมชมการแสดงหนังตะลุง การแสดงความสามารถจากสภาเด็กและเยาวชน และการแสดงขอขอทานร่วมทั้งผู้ไร้ที่พึงที่ผ่านมากฝึกจากผู้ที่ผ่านศูนย์พัฒนาด้านอาชีพและเป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่ง ชมการแสดงจากผู้แสดงความสามารถ สภาเด็กและเยาวชน การประกาศเจตนารมณ์ “คนภูเก็ต ห่วงใย ใส่ใจ คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ตลอดจนการเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและการขอทาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนทัศนคติการให้ที่ถูกวิธี เปลี่ยนจากการให้เงิน มาให้โอกาสให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมายในซอยบางลา ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพลเอก อนันตพร กล่าวว่า รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ ป้องกัน และจัดระเบียบคนขอทาน เพื่อป้องกันมิให้เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอาการทางจิต ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมศักยภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศ พบทั้งสิ้น 318 ราย เป็นคนไร้ที่พึ่ง 145 ราย (ชาย 101 ราย หญิง 44 ราย) คนขอทาน 173 ราย (ชาย 117 ราย หญิง 56 ราย) คนไทย 124 ราย ต่างด้าว 49 ราย โครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างชาติได้รับทราบ โดยดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแห่งแรก เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และมีศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ รวมทั้งการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและเทคโนโลยีให้ทันยุคสมัย เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี การแสดงเปิดหมวก หรือ Street Performance ที่สามารถดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและประเทศไทยจำนวนมาก สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 721-1-17499-4 เงินบริจาคจะนำไปพัฒนาบำบัดฟื้นฟู สนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพและเป็นทุนประกอบอาชีพแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจ สามารถดำรงชีวิตยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.