จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดเพื่อสถาปนาความยั่งยืน

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดเพื่อสถาปนาความยั่งยืน

วันที่ 11 ม.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดเพื่อสถาปนาความยั่งยืนโดยมี ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พล.ร.ต.บวร มัทวานุกูล รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดเพื่อสถาปนาความยั่งยืน

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดเพื่อสถาปนาความยั่งยืน

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดเพื่อสถาปนาความยั่งยืน

นายสนิท กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ชายหาดและที่สาธารณประโยชน์จังหวัดภูเก็ต โดยมีอำนาจหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์ กำหนดแผนปฏิบัติการออกตรวจสอบและจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งผลการตรวจ กำกับ ติดตามผลการจัดระเบียบชายหาด (หาดจัดระเบียบ 9 หาด) ในห้วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. – ธ.ค. 60) ยังคงพบผู้กระทำการฝ่าฝืนรูปแบบการบริหารจัดการ มีการตั้งโต๊ะประกอบธุรกิจต่าง ๆ บริการนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น ให้เช่าอุปกรณ์กีฬาโต้คลื่น (Surf Board) เรือลากร่ม เจ็ตสกี ถ่ายรูป เช่าเตียง บนพื้นที่ชายหาด หน้าหาด นอกเขตพื้นที่โซนนิ่ง 10% โดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงธุรกิจ สำหรับหาดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันยังคงพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลฝ่าฝืนประกาศจังหวัดและประกอบอาชีพต่าง ๆ บนชายหาดด้วยเช่นเดียวกัน
ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณประโยชน์ขึ้นมาเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกชายหาดและที่สาธารณะประโยชน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังประกาศของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีการรายงานผลถึงความคืบหน้าในการบริหารจัดการชายหาดทั้ง 3 ประเภทในห้วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัดระเบียบชายหาดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.