จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าจัดระเบียบชายหาด

จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าจัดระเบียบชายหาด

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น4 เทศบาลตำบลกะรน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดระเบียบการบุกรุกที่สาธารณะและลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดตำบลกะรน โดยมี พันเอกศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะกรรมการทำงานการจัดระเบียบการบุกรุกที่สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้เชิญคณะทำงานจัดระเบียบการบุกรุกที่สาธารณะประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันศุกร์ ที่24กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ใช้กรอบดำเนินการจัดระเบียบชายหาด(Road map) และประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่1/2559 กำหนดประเภทชายหาดจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น3ประเภท หาดเทิดพระเกียรติ หากอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหาดจัดระเบียบจำนวน9หาด โดยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาด ให้มีการใช้ประโยชน์ครอบครองพื้นที่ได้ไม่ถึงร้อยละ10ของพื้นที่ตามความยาวหาด และเห็นชอบให้วางเตียงเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนชนิดของเตียงในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นหาดจัดระเบียบในพื้นที่ตำบลกะรน(หาดกะรนใหญ่,กะตะใหญ่,หาดกะรนน้อยและกะตะน้อย)ให้สมาคมรักษ์ในพื้นที่ร่วมกันหารือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาด

จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดตาม Road map การจัดระเบียบการบุกรุกที่สาธารณะและติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประชุมมีมติ อนุญาตให้ผู้ประกอบการ และทางเทศบาล ได้มีการดำเนินการ การจัดระเบียบให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตามที่ได้มีการเสนอไว้ในที่ประชุม นั่นคือ พื้นที่ที่อยู่ในกรอบ ร้อยละ10 ในพื้นที่กะตะ และกะรน อาทิ กะรนใหญ่ จำนวน 5 จุด กะรนน้อย จำนวน 1 จุด กะตะใหญ่ จำนวน 2 จุด และกะตะน้อย จำนวน 2 จุด ให้มีการวางร่ม และเตียง ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมือนกัน และสวยงาม และให้มีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเป็นสัดส่วน รวมไปถึงการจัดโซนต่างๆ เช่นที่จอดเรือหางยาว และเรือเจสกี และได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการดำเนินงานในครั้งนี้ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้แล้ว ได้มีการชี้แจงถึงการแบ่งพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะในการใช้พื้นที่ร่วมกัน อาทิ การทำกิจกรรม ของนักเรียน และประชาชน

จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดตาม Road map การจัดระเบียบการบุกรุกที่สาธารณะและติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาด

พันเอกศานติ ศกุนตนาคกล่าวว่า ตามที่ทางเทศบาลตำบลกะรน และผู้ประกอบการได้มีการเสนอความต้องการในการจัดระเบียบพื้นที่วางร่ม และปรับให้เป็นแนวยาว ทั้งนี้ก็ได้มีการประสานกับทางเทศบาลและผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยให้มีการเริ่มทดลองปรับให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ อยู่ในระหว่างการทดลอง โดยจะมีการประเมินผลในทุกเดือน ทั้งนี้ได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการมีการวางร่ม และเตียง สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในกรอบร้อยละ 10เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ยังได้ฝากถึงนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตพัฒนาไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.