โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนา เศรษฐกิจของท้องถิ่นระยะยาว ช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ของคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมสร้าง และพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยง เส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและ ใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

โดยในงานนี้ นายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอคุระบุรี กล่าวว่า “อำเภอคุระบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคุระบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และมีความพร้อมและศักยภาพของชุมชนที่มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เส้นทางการท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงและมีกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว ซึ่ง อำเภอคุระบุรีมีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน 3 ตำบล ดังนี้ บ้านคุรอด หมู่ที่ 5, บ้านบางวัน หมู่ที่ 1 ตำบลบางวัน, บ้านบางซอย หมู่ที่ 7 ตำบลคุระ และบ้านทุ่งรัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นางขาว”

นอกจากนี้ยังเสริมอีกว่า “กิจกรรม เปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการและสร้างความพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะ Test Tour ที่บ้านบางวัน ตำบลบางวัน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มในลักษณะการเยี่ยมชม ซึ่งที่บ้านบางวันนี้ เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่อุดมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ดั่งคำขวัญประจำหมู่บ้านที่ว่า “ประมงพื้นบ้าน เหมืองแร่โบราณ พลับพลึงธารสะพรั่ง มนต์ขลังป่าชายเลน” จากความโดดเด่นของอัตลักษณ์ประจำชุมชน ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน ผนวกกับการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน จะทำให้ที่นี้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบเพื่อต่อยอดโครงการออกไปในอนาคต”

Related Post

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตริมหาดการกุศล กับโรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตริมหาดการกุศล กับโรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ร่วมกับบางกอก แอร์เวย์ เลิฟ อันดามัน อันดามัน แพชชั่น ควิกซิลเวอร์ แอดไวซ์…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.