“จังซีลอน” เดินหน้ารับมือ โควิด-19 ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุก

“จังซีลอน” เดินหน้ารับมือ โควิด-19 ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุก

บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการยับยั้งการระบาดไวรัสโควิด-19 ให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โรงมหรสพ14 วัน มีผลบังคับใช้ 18 มีนาคม 2563 นั้น ทางศูนย์การค้าฯ ได้ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าข่าย ปิดทำการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นอกจากนั้นแล้ว ศูนย์การค้าฯ ยังได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมตระหนักดีถึงความสำคัญในความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด จัดให้มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning” และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ในคืนวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 นี้ พร้อมทั้งทำการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการของศูนย์กาค้าฯใหม่ จากเดิมเวลา 11.00 – 22.00 น. เป็นเวลา 11.00 – 21.00 น. โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากพนักงาน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โปรดปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยการเฝ้าระวังตนเองภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อร่วมกันผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด
ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

“จังซีลอน” เดินหน้ารับมือ โควิด-19 ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชิงรุกคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุด!!

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.