จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard และสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก รองรับการท่องเที่ยวหลังเปิดประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 นี้

เมื่อเวลา 10.00 น. 19 ต.ค.58 ที่ห้องประชุมสุโขสปา รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ตนายประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard  และมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งกรมการท่องการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ร่วมกับ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) และโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้านมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยวหลังเปิดประชาคมอาเซียนปลายปี 2558  โดยมีนางสาวรัตนาวลัย    ขันติจันทร์ฤชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการการท่องเที่ยว รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนและผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจสปา ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 95 คน เข้าร่วม

สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้  จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสาขาธุรกิจด้านบริการที่พัก บริการร้านอาหาร บริการร้านขายของที่ระลึก บริการขนส่งทางบก ทางน้ำ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวภายใต้ข้อจำกัดทางร่างกาย เพื่อการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพและปรับตัวให้สามารถทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างได้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 นี้

นายประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวในทวีปเอเชียทุกประเทศมีการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย มีการแข่งขันในการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ถือว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ยังให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำมาตรฐานต่างๆ ขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้นการอบรมสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจด้านสปาและสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง

Related Post

โปรโมชั่นส่งท้ายซัมเมอร์ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

โปรโมชั่นส่งท้ายซัมเมอร์ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขนขบวนแบรนด์สินค้าชั้นนำในเครือ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.