แถลงข่าวเปิดกิจกรรม Andaman Explorer

ภูเก็ต
เรียงลำดับจากซ้ายไปขวาดังนี อริศรา วงษ์ชาลี, นายบัวยัน สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต, นายตรี อัครเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายชิดชัย สาครบดี อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว, นายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต, นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่, นายภูริต มาสวงศ์ อุปนายกสมาคมท่องเที่ยว ฝ่ายต่างประเทศ จ.ภูเก็ต, นายพิชิต บุญรอด หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และประธานกลุ่มจังหวัดอันดามัน แถลงข่าวเปิดกิจกรรม “Andaman Explorer” โดยใช้กลยุทธ์ Destination Marketing Management ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากล โดยมี นายบัวยัน สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยว และ กีฬา จ.ภูเก็ต , นายชิดชัย สาครบดี อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว , นายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต , นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่ , นายภูริต มาสวงศ์ อุปนายกสมาคมท่องเที่ยว ฝ่ายต่างประเทศ จ.ภูเก็ต และ นายพิชิต บุญรอด หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย “เฟรช” อริศรา วงษ์ชาลี ร่วมงาน ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.