สืบสานตำนานดนตรีไทย ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครู

สืบสานตำนานดนตรีไทย ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครู

สืบสานตำนานดนตรีไทย เสริมสิริมงคล ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครูบูรพาจารย์
สืบสานตำนานดนตรีไทย เสริมสิริมงคล ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครูบูรพาจารย์

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะ ครุศาสตร์ คณาจารย์ ครูดนตรีไทย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมทั้ง 2 วันประกอบไปด้วยพิธีไหว้ครู-ครอบครู พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเลงดนตรีถวายมือ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.บุษยา ชิดท้วม และอาจารย์บุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประกอบอัญเชิญเทพแห่งครู ครูปัธยาย ครูบาอาจารย์ทางดนตรี สู่มณฑลพิธี รวมถึงพิธีเจิมเศียรครู และเครื่องดนตรีไทย

นายณัชพล หะหวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย) กล่าวว่า “เนื่องจากการไหว้ครูดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรรมที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่คอยประสิทธิประสาทวิชา หรือเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะเริ่มเรียนดนตรี ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและอวยชัยให้แก่นักดนตรีไทยทุกคน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเป็นสิริมงคลนี้ให้มีสืบต่อไป”

สืบสานตำนานดนตรีไทย เสริมสิริมงคล ราชภัฏภูเก็ตไหว้ครูบูรพาจารย์http://news.phuketindex.com/student/wai-khru-226344.html

Posted by PhuketJournal.com on Tuesday, July 21, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.