ทุนรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์

ทุกๆ ปี รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว) จำนวนหนึ่ง แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของสวิตเซอร์แลนด์ ในสาขาที่ไม่มีการเปิดสอนในประเทศนั้นๆ แต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะพิจารณาความให้ทุนแก่ผู้สมัคร ที่มีความสารถและตั้งใจจะศึกษาต่อ แต่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มกรา 2518)  และต้องมีความรู้ภาษาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน หรืออิตาเลียน ซึ่งเป็นภาษาราชการ เป็นอย่างดี เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2010-2011 ได้ที่

www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_en.html

ศึกษาเอกสารประกอบการสมัครได้ตรงหัวข้อ “Application requirements”

หากพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ท่านสามารถติดต่อกับสถานทูตเพื่อขอรับเอกสารการสมัครต่อไปนี้ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
· ใบสมัครทุนการศึกษารัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์
· ใบรับรองแพทย์

ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครขอทุนไปยังสถานทูตภายในวันที่ 20 พ.ย. 2552

Source: สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/tha.Par.0280.File.tmp/ScholarshipInformationEmbassy2010-2011.pdf

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.