อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558
อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “สืบเนื่องจากทุกวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันกีฬาแห่งชาติที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ซึ่งสมควรยิ่งที่นักกีฬาและประชาชนชาวไทยจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อกระตุ้นเตือนให้ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการกีฬามากขึ้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรตำบลวิชิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาสุระกุล

ทั้งนี้ มีสถานศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 32 หน่วยกีฬา ทำการแข่งขัน จำนวน 7 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป ซึ่งได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทลู่และประเภทลาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแข่งขัน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ และให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสุขภาพกาย จิต และสังคม รวมถึงการเปิดเวทีแข่งขันให้แก่นักกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ”

ด้าน ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ การที่พสกนิกรชาวไทยได้แสดงซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์นั้น มีมากมายหลายวิธี แต่การที่จะได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสต่างๆ มาประพฤติปฏิบัติจนเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ชนในชาติ น่าจะเป็นวิธีที่แสดงซึ่งความจงรักภักดีที่สุด ซึ่งนอกจากการแข่งขันในครั้งนี้ ที่แสดงให้เห็นพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันจัดงานแล้ว ขอถือโอกาสเชิญชวนให้ทุกท่านได้นำพระราชดำรัสต่างๆ มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไปด้วย

การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต เกิดจากความรัก สามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ที่ได้เห็นถึงความสำคัญจนทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ในการนี้ ต้องขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2558 และขอให้การแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ จงเป็นเครื่องมือในการทดสอบและประลองความสามารถด้านการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และขอให้ทุกคนพึงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและกติกาการแข่งขัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการกีฬาของเราสืบไป”

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.ภูเก็ต ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติhttp://news.phuketindex.com/student/sport-8-228257.html

Posted by Phuket Journal on Friday, December 18, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.