ม. ศิลปากร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปี 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปี 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2552 ในประเทศไทย
 • ค่าเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้นม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา สำหรับทุกสาขาวิชา เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (เฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50 ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้นม.5

เกณฑ์การคัดเลือก

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องสมัครสอบวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป วิชา 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และวิชา 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ต้องสมัครทดสอบวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และการสอบสัมภาษณ์
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องทดสอบวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาที่รับสมัครและทุนการศึกษา

 1. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 9. สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 10. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 11. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ต่อปีการศึกษา

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.eng.su.ac.th แล้วส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ภายใน 14 สิงหาคม 2552 และชำระเงินค่าสมัคร 400 บาท

สอบถามรายละเอียด โทร 0 3421 9364-6 ต่อ 25125, 25127-9 และ 25131

ที่มา: วิชาการ.คอม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.