ม.ราชภัฏภูเก็ต เสริมความรู้ Search Engine

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สัมมนา “SEO (Search Engine Optimization) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ จำนวนกว่า 200 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรม  Search Engine นั้น ด้วยเห็นว่าปัจจุบันเมื่อต้องการหาข้อมูล หรือ Web Site เราจะค้นหาโดยใช้ Web Site ที่เป็น Search Engine อย่างเช่น Google หรือ  Yahoo และพฤติกรรมของผู้ใช้คือ จะเลือกเข้าไปดูเว็บไชต์ที่ Search Engine ซึ่งจะแสดงไว้ไม่กี่หน้าแรกเท่านั้น ดังนั้นหากเราเป็นเจ้าของ Web Site อยากที่จะให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก

วิธีการหนึ่งคือไปลงทะเบียนกับ Search Engine ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ในการนี้จึงจัดอบรมเกี่ยวกับ Search Engine Optimization ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทำให้เว็บไซต์ปรากฏในหน้าแรกของ Search Engine โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ได้เชิญ นายณัฐพล  สุรชัยสิบวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Search Engine, Keyword ,Link Popularity สิ่งที่ Google ไม่ได้นำมาใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายธนกฤต จันทร์แสง อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้ความเห็นว่า ขณะนี้เทคโนโลยีมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันและในทุกๆ ด้าน มีแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสาร ทำให้การดำเนินงานต่างๆ เกิดความสะดวกรวดเร็ว ตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันคือ การทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดที่จะนำเทคนิค “SEO (Search Engine Optimization) เป็นเทคนิคที่ทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆ หรือในหน้าแรกของการค้นหา ซึ่งการใช้เทคนิค Search Engine Optimization ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้ การถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ และแนะนำเทคนิควิธีการต่างๆ ให้กับนักศึกษา นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษานำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.