ร.ร. วันครู 2502 จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 57

ร.ร. วันครู 2502 จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 57

ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557
ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้น ทางโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนออกสู่ชุมชน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย จำนวน 44 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในวันนี้

ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมนักเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ ซึ่งเด็กๆ ทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ฉะนั้น ผู้ปกครองต้องภูมิใจว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ดูแลบุตรหลานของท่าน ให้มีภูมิต้านทาน ให้มีวิชาการ และมีความพร้อมตั้งแต่เยาว์วัย สำหรับวันนี้เป็นอีกวันที่โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ได้จัดกิจกรรมซึ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนได้มีความภาคภูมิใจว่า ก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือปฐมวัย

อย่างไรก็ตาม รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เห็นพ่อแม่ ผู้ปกครองมาให้กำลังใจบุตรหลานกันอย่างมากมาย แสดงว่าพ่อแม่เอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี สำหรับความสำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนก็คือความเอาใจใส่ของผู้ปกครองนั่นเอง ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวแห่งความสำเร็จ ขอให้นักเรียนทุกคนมีความกตัญญู กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่และให้เวลาแก่บุตรหลานให้มากที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.