ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ”ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 6

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ”ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 6

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  รับสมัครนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลชั้นปีที่ 1-3  ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่กำลังศึกษาใน คณะ/สาขาวิชา- วิทยาศาสตร์
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์
– อุตสาหกรรมการเกษตร
– คหกรรมศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
– โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
– วิศวกรรมศาสตร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– เทคโนโลยีการเกษตร
– เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 60 คน (ชั้นปีละ 20 คน) จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
ปีละ 25,000 บาท สูงสุดรวม 100,000 บาท/คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้– 16 มกราคม 2555

ติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่นี่คะ
1.ภาควิชา/คณะ ที่กำลังศึกษาอยู่ กองกิจการนักศึกษา
หรือเว็บไซต์  http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=129&parent_id=1
2.ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เป็นจดหมายลงทะเบียน มาที่
คุณอมรรัตน์ โคตะวงศ์
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1517, 1512

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.