ทุนเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555

ทุนเพชรนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้โอกาสและเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาแก่นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีนโยบายเห็นสมควรเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการคัดเลือกเอง ตามโครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร์
2. เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. มีสัญชาติไทย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด

คุณสมสมบัติเฉพาะ
1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาจะต้องมีคะแนนสะสม ชั้น ม.4 – ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะถูกถอนสถานภาพเป็นนิสิตทันที

สามารถดูรายวิชา พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/scnontri/index.php/2011-01-20-04-52-02

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.