ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลายไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเปิดรับในวันที่ 4-20 มกราคม 2555 ทุนการศึกษาที่เปิดรับ 2 ทุนดังนี้

1. การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ทุน ม. ปลาย) ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ทุนที่รับสมัคร : ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้แก่
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1ทุน(Mechatronic Engineering)
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน จำนวน 1 ทุน

2. การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ทุน ที่รับสมัคร : ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทางานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทางานในประเทศไทย และหากประสงค์ จะเข้าทางานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้าทางานเฉพาะสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
• อายุไม่เกิน20 ปีนับถึงวันที่1 เมษายน2555
• เป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2555
• และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า3.5 การสมัครสอบ ระหว่างวันที่4 – 20 มกราคม2555

การสอบคัดเลือก
1. วิธีการคัดเลือก
• การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน พิจารณาจาก
* คะแนนสอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ร้อยละ 70
* คะแนนสัมภาษณ์โดย ธปท. ร้อยละ 30
• ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนจะต้องได้คะแนนข้อเขียนและ สัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับเท่ากับจานวนทุน

2. กำหนดการสอบคัดเลือก
• ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบทางBOTWebsite www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
• สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้จากเอกสารประกอบข่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์กลาง โทร. 0-2283-5353 โทรสาร : 0-2280-0449

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.