ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2555

ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2555

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2555
ประเภททุน   ทุนขาดแคลน ต่อเนื่อง  ศึกษาในประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์  ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมมาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด
จำนวนทุนการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554    3-6 ทุน โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเป็น

ระดับ ปวช.  : ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี

ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

** หมายเหตุ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี

ระยะเวลา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปี จนจบช่วงชั้น
ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา
1-30 พฤศจิกายน 2554              รับใบสมัครและเอกสาร
ธันวาคม 2554 –มกราคม 2555   พิจารณาเอกสาร  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
มกราคม – เมษายน 2555            สำรวจสภาพความเป็นอยู่

ประกาศผลทางเว็บไซต์  http://www.poonpalang.org  ภายในเดือน พฤษภาคม 2555

ดาวน์โหลดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน ใบสมัคร และวิธีการสมัคร ได้ที่

http://www.poonpalang.org/activities.php?aid=12

Related Post

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

PKRU EXPERT : ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ใช้ข้าวกล้องพื้นถิ่นอันดามันเพาะเห็ดถังเช่า ผลิตน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้น

เทรนด์การดูแลสุขภาพกำลังได้รับความนิยมจากคนทุกช่วงวัย ทั้งในรูปแบบของการออกกำลังกาย และการทานอาหารเสริม

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.